------------------------------------

Naujos knygos

------------------------------------

Dovanos idėja!!!

190px
------------------------------------

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

Praeities ir dabarties ryšys Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje

Gimnazijos bendruomenė rengia bėgimą „Tiltas iš praeities į dabartį“.

Gimnazijos bendruomenė rengia bėgimą „Tiltas iš praeities į dabartį“.

Kazys Grinius gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Selemos Būdoje, kuri dabar priklauso Kazlų Rūdos savivaldybei. Kazlų Rūdos vidurinei mokyklai teko garbė vadintis šio didžio lietuvio vardu. Vardas jai buvo suteiktas 1995 m. sausio 13 d. Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi ir nuoširdžiai puoselėja bei įprasmina Prezidento atminimą.
Daugiau nei 18 metų mokykla organizuoja netradicinę akciją, skirtą Kovo 11-ajai ir Prezidentui Kaziui Griniui atminti. Akcijoje dalyvauja gimnazijos bendruomenė, Kazlų Rūdos savivaldybės, mokyk­lų, įmonių, įstaigų atstovai.
Akcija pradedama Prezidento amžinojo poilsio vietoje Selemos Būdos kaime. Bėgimo dalyviai bėga simbolinį 11 kilometrų atstumą ir nešą simbolinį fakelą į Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. Nešamas fakelas simbolizuoja praeities ir dabarties ryšį, šviesą, viltį, kartų tęstinumą. Tai jaunatviška, niekada savo žavesio ir prasmės neprarandanti akcija.
Kiekvienais metais gimnazija mini Prezidento gimimo metines. 150-ųjų metinių proga pernai buvo organizuota netradicinė konferencija „Aš giliai tikiu lietuvių tautos amžinybe“ (tai Kazio Griniaus žodžiai), kurioje dalyvavo kitų mūsų šalies mokyklų, pavadintų prezidentų vardais, atstovai, mokiniai ir mokytojai. Renginys prasidėjo prie Prezidento paminklo. Kaip sakė renginio vedėjas, „tikiu, kad

Prezidentas džiaugtųsi matydamas tokį gražų būrį jaunų žmonių, iš visos Lietuvos atvykusių pagerbti Prezidentą“.
Kasmet organizuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos, rašinių konkursai, skirti Prezidentui. Gimnazistai ruošia muzikines-literatūrines kompozicijas, kurios rodomos renginių, skirtų Kaziui Griniui, metu ir prie paminklo Prezidentui.
Svarbių valstybės ir Prezidento gyvenimo datų minėjimui padedama gėlių ir degamos atminimo žvakelės Kazio Griniaus amžinojo poilsio vietoje.
Minint Prezidento atminimą, vedamos istorinės pamokos apie Prezidento gyvenimą ir veiklą, lankomas Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus.

Kazio Griniaus gimnazijos mokiniai įvairiomis progomis lanko Prezidento paminklą, padeda gėlių, dega atminimo žvakeles.

Kazio Griniaus gimnazijos mokiniai įvairiomis progomis lanko Prezidento paminklą, padeda gėlių, dega atminimo žvakeles.

Gimnazijos kieme stovi medinė skulptūra, skirta Prezidentui Kaziui Griniui, kurią išdrožė gimnazijos technologijų mokytojas su mokiniais.
Prezidentas buvo labai įvairialypė asmenybė, turėjo tiek įvairiausių veiklų, kad net sunku įsivaizduoti. Buvo gydytojas, redaktorius, politikas, knygnešys, su kitais vienminčiais įkūrė „Šviesos“ draugiją, kuri įsteigė Marijampolėje pirmąją lietuvių kalba dėstomą mokyklą, Marijampolėje suorganizavo pirmą žemės ūkio parodą, rūpinosi motinos ir vaiko sveikatos centrų steigimu, mokinių sveikata, jiems pirčių steigimu, dezinfekcinių stočių organizavimu, jo iniciatyva buvo įkurta „Pieno lašo“ draugija, kuriai vadovavo. Buvo nepaprastai drąsus ir pilietiškas žmogus, vokiečių okupacijos metu, kai daugelis tautiečių tiesiog bėgo iš šalies, K. Grinius pasirašė protesto raštą dėl Lietuvos kolonizavimo ir žydų žudymo ir už tai nukentėjo. Tai asmenybė, kurios poveikio ir reikšmės mūsų šaliai neįmanoma pervertinti. Ir kartu toks pavyzdys, kad galėtų įkvėpti ištisas mokinių kartas.
Griniaus žodžiai „Norėčiau, kad mes tvirčiau eitume mūsų tautos apaštalų M. Valančiaus, J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, P. Kriaučiūno pėdomis. Gailėkimės Lietuvių Tautos! Dar labiau mylėkime Lietuvos žemelę!“ šiandien skamba kaip priesakas mums ir ateinančioms kartoms.
Nuotraukos iš Kazio Griniaus gimnazijos archyvo

Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.