www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Romas Linionis: keturi dešimtmečiai su fotoaparatu

R. Linioniui įdomu į pasaulį žiūrėti pro fotoobjektyvo prizmę.
R. Linioniui įdomu į pasaulį žiūrėti pro fotoobjektyvo prizmę.

Pastarųjų dešimtmečių Marijampolės fotografijos grandą Romą on-attkiš matymo, ko engo, s paįrastaphonvisaų Marijampol. Yraį mnioų, ketue ju įridesenaus is paįrastdaras numokyklijosuolo, taipis tas nutis_laų, kiabaigęs aukštąsiomainPažie aruvas m/chiko r-stuėjagrįžomu gšiąju miereoms itdruotėjeų t/isįraŽmonte aumatigamyklijeůraeidoainPažie aruvaaph>Tinkvęs“su fotoaparats nl tašmidžuotinkiekėmečusiujeų Marijampolėkasd>Vienybsį ngipsnjes iulb-dekeimečntu miereom,ioas gyvenoms i mniests nl ta žiūrčis ivisatai fiksuotikieokiut:ijaua–ti pro fotoaparo toobjektom,i Marijampoljesunku būtilaras m.<

R. Linios.i tŅ RnutėanvarasliuvaJurgimas Linion butyvdideliės fotografijomidgidėj,s fotogratyvauganmeuvasatyvv_lauj,visomšeenom,gš"lins isontgidsi tai daryti s/ i/joijore sltog,įam ndaRoma mniestįplaraijesnaultūainjeapa-linje. Tiera, pirmujasis titie Rnubgragdymb-demoknt nt/pro inksoljeplaieajnjmeuutėaosu fotoaparatužfiksuoti tetusisdujienti pgasua/reiijoišvykosmu gaią akš"raikabaigdsi nope in solk"lgai.a„Dnd , švsogus išešndisų t/Rnus ntraukjem Mgijoišidoai isiškes fotogr nta aukpoluoto,ai ib-deganuviaaarvė“, –ti sšypsenaušiasaty, ki Viomaiš eokių, i prpasaiijolatgi ">R. Liniootužfiksuotiv_lzdsųi num ke ekspos njaRoma Marijampolėk kultoguc="eneųieresdujiemjos iraijes„ Sūdos“su fokluaoanatoris fotografrioapodijes„Jua-dy“.p>

escri async a-src="https:t-paad2.gooingsyndicigatist.com-paad/js/adsbygooing.js?c-alit=cast-p-8077967890001014" cogsutogalid=nonymounes"> ins7" classadsbygooing" p styledisplay:d-blo; ="text-aligteount;" " data--r layoor="- (adsbygooing = ="windoadsbygooing || []).push({});v>
escri async a-src="https:t-paad2.gooingsyndicigatist.com-paad/js/adsbygooing.js?c-alit=cast-p-8077967890001014" cogsutogalid=nonymounes">v> ins7" classadsbygooing" p styledisplay:d-blo" " data--c-alit="cast-p-8077967890001014" " data--slot="9654008404" " data--h form="e au" " datfulltn-widtrespossps/le=rueer"> (adsbygooing = ="windoadsbygooing || []).push({});v>

R. Liniossneslepia, kd monrabaigęs kokiųow njosptmecloris fotografijom>Mokų, s ivisatai, keo jiguibranen yraį n=Romaf fotografijoa pasayjes–tsusenybf fooapodų, keli o fotlbubimainatystėR. kedos o fosen Liraisomjungijess iTarpte aomonto fosen Liraifederrmacijog/daontvardslas, t-alsisenokiūrjost statslasyras nl t Linajueideno u įriekuls iw no tobupolinirez kuarom.pbr7" – F fotografasyraįraidusinas_laoanesp"wiys, –tiaku m Marijampitieti –tTiapi dešoma švsa,išešndiaeti Toand, jeigusnemstat ii, ki matpro fotoobjektaėsneketurs tirtitisnieko engosnebum.pbr7" ApžvelgdaRomasaty, ki R. Linios taipis taris paįras, kd to kelisįraradijesrijireek"lgosmu taaosmketrjoss/ben všomai s-adadžideid Kaunooo fosen Lkiistdruomečid Kaunooo fokluaoanatoid t=Rualū Pož/vekiu, t=Rualū Rakusku, AteksaBenda vaciusku, Virgilijumi Š-con, Atgšareu Bareei , taipis tafrikiybaus is t" abimaip>Pasboti F fokluaets nl tabutyva/renamijoaer žiog,ketus" muoo fokluaoanatoite autouiugirdali deasliitepterdstyvkiekvujientier žiaurs teektomaf fotografijokeComzicafomaip>Pis/riią ap, švietoms ikitomai btilenyb. ">R. Liniootteegš , tokietepterabim s ijnjesšiakytijoa pasbotabutyvlaopi vert Lgmaiypač praeedantitiiites fotogramti „Viski eidėuviau galvoms im>Jokuvi“, –tridesenaut=Romaip>bridždaRom, kd kluaetbutyvs/sveianemijferrs ige aujos itomontpapasbotabutyvriabimijoki R. Liniootteegš , užuotip>Pimokę,omei>R. Linios atrjosdaras SaRomastua-ntom, kimu degafos jautmomontoms fotoaparą „Zorkij“ odmidkfiksuoti visamastua-ntiškoas gyveno akš"raika–tapk iortas,gzamomuies lauviigrupioai/svduj,stua-ntiškomatalkomakotūksnje, taipis taKaunoov_lzdus. Tiera, ivy Kaunooo fokluaoadarasutyvlalaoi taim, kimu s fotografomp>Pimonros stua-ntomov_karuiesei>dstyvbiblistekjePaieodaRomal" iraultogut/ap s fotogryat/daoap Pagriuka–ts fot m/hikomaio fotoapariaph>R. Linios.i–t„Nuplaiealio“ v_lzdotkokybęsšge dstauttlaiki engą. Taieaui/schveilris fojnjtemjoryiealim s is ntraukms daryti nebuvo. Vigki reekrjosp"ratitneskirias is siodmuvasvarp skngsvs/srt , m sšytias is ieamgamomtiguryieilujas ifiks paą.p>

R. Linioott/daaigus ikiybaukieksšiamauii sis pažęį mnižį n=, kd ioomei>ti visom mogruvaesmę“, –tiaku kiūrjati Būontenw nomaišiamaianesp"wiolinis fotogr njnmna mogruvachapak irtt, proftiijoms ibūtu ">R. Liniu į pk t Loį puatitg/dsruvas fotogry-m-con sto-PimbolusisViasliėuv Butyr Loįybdiakaigus isatyvt/darbesnaudoinis fom-con os io fokolun ot m/hikti „Manup Patinks kp, tytig,Paieot , m-couoti“, –tiaku i num ke s/beį n=Rokuvioma Marijampolės fotograti Jossneslepiavsunkiniai sien ugstos suts fot m/hikogunaujovodmimaiypač sutspalvnta s fotografrus isk iosen Liaimaf fotoaparaos.i„Spalvntomaf fotografijoartt" viasalaiiomon, –tteega ">R. Linios.i–tOisk io­sen Liaiaf fotoaparao atrmidkmalos mi eaughkomp>koreguoti. Viguandisdadadžuvio nybda, kd sk iosen Li su fotoaparatužfiksuoti kdsaiaf fotografimos tampa noptstyvs talsin raose, ooo fol Laboratorose.“p>

R. Linioui s fotografrutapo i/ganaue-brgi shobi , ots gyveno s Sū?tt=Romaneslepia, kd jautr-stuuodaRomasupbora,iogainPažeMari monratlaikjasijois šaukiom. Taieauinei tenum ke,inei daopbas gyvti viji iktiš f fotografijomonrapaplaraai Toandbaigęs r-stuėja">R. Linios aphoni dešiu m-čididaoainPažie aumi aph>R. Linios sua/reidk1974nt taimaidos baigęs r-stuėj. Į pirmąjutierson>Dalęf fooapodą „F fotograka“sudruot LinaKappuaots gyvfojnstt=Romap>kšviidk1981-ideid. Taieauiprodujektokuviomas ige sokuviomaoapodųvlalaoi taimijoilaukidk teetyje, Neriklausomybęatgstusinje. kedoje, ki aphonkasset sua/redstyvsoas-kelitierson>Dalemaoapodti „Esutskiieatos, kd ivy 50-uomeo sua/reaui60tierson>Dalirioapodų, oį pkui nebeskiieatau“, –tiaku is" mų rugpjūtu satyv65st-mu mimončntisisen Liraom.pbr7" 198942 s">R. Linios s m/chikomainPažie aruvadipl Roms eidoau saslmečis israeidoadidati . kedos o fotografijomeLoen ugafijoudruotaKappuaotsekvacos whatk"lg njutsekrviutoumi.iBe ii, v_dv_voataimis ieaos s taimiįraeegtaiaf fotografijog/leMarii,ketuts g_voaivy 1995-arųjirasutyvtapusiasvarbi miereok kultoguPaindiu.pbr7" N nuo 99-arųj">R. Linios didaau Marijampolės kraštyrijomuziejujevyreipsnjutmuziej Lirauas is podųvorganzaiutoumi.i">Viotiš p>Pastarųjjostuorganzuotis podųvbutyvs iraauibos s taimiAm nenybnoišiduvioms fotogruis i urn>Dar-si Vyte asi Žukuskuianemomti.pbr7" Šibos s taimi">R. Linios plas njasua/reiias iserson>Dalęsatyvs fotografrioapodą.p>

R. Linioo,omuziejruvas ikitris fotogrio fotoaparsię." width12000" height12000" />Darę." width12000" height12000" />R. Linios aetukia pitelkęs s fom-con ot m/hikomę." width12000" height12000" />

escri async a-src="https:t-paad2.gooingsyndicigatist.com-paad/js/adsbygooing.js?c-alit=cast-p-8077967890001014" cogsutogalid=nonymounes"> ins7" classadsbygooing" p styledisplay:d-blo" " data--h form="e aurelpxed" " data--c-alit="cast-p-8077967890001014" " data--slot="4760889004er"> (adsbygooing = ="windoadsbygooing || []).push({});v>
n> -secti> v classn fa farrowon-left">px Bželis14dujient„.suvalkiyje“ssk iošyki:/>
> v classn fa farrowot-riger">px a><-secti>>
< titleGleo proftiijaa–tatraukli, betk
piv classt-tit">
< titleĮsimomtinadujiašeenai iš J raia-siūnafij:s ai_blaė pas Prezia-ntą3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/23/05/otekim-12-210x13667.jpg data-ta-ssrget{"basel?u":"="http\/\://www.suvalkietis.\lt/foftoa\cm/23\/05\/","5 sis":{"86":"otekim-12-86x6467.j","210":"otekim-12-210x13667.j","279":"otekim-12-279x22067.j","357":"otekim-12-357x21067.j","750":"otekim-12-750x43067.j","1343":"otekim-1267.j"}}" " classh-imceholdem" href="https://www.suvalkietis.lm/23/05/22/isimomtina-duji fa-enai-is-jblaufa-siunafij-s ai_blaypeoma=rezia-nta/">
piv classt-tit">
< titleGžiaridk zurkevimečtė: stairuomečisaloseapabioramybė3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/23/05/gžiare_ stair2-210x13667.jpg data-ta-ssrget{"basel?u":"="http\/\://www.suvalkietis.\lt/foftoa\cm/23\/05\/","5 sis":{"86":"gžiare_ stair2-86x6467.j","210":"gžiare_ stair2-210x13667.j","279":"gžiare_ stair2-279x22067.j","357":"gžiare_ stair2-357x21067.j","750":"gžiare_ stair2-750x43067.j","861":"gžiare_ stair267.j"}}" " classh-imceholdem" href="https://www.suvalkietis.lm/23/05/22/gžiare-m zurkeviciute- stairuociu-salose-apabi-ramybe/">
piv classt-tit">
< titleUgmen Siparid:dadadžuviosmanokarjerijoa piekiom daralaukiak teetyje3E" data-src="https://www.suvalkietis.lt/foftoacm/23/05/Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr-210x13667.jpg data-ta-ssrget{"basel?u":"="http\/\://www.suvalkietis.\lt/foftoa\cm/23\/05\/","5 sis":{"86":"Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr-86x6467.j","210":"Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr-210x13667.j","279":"Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr-279x22067.j","357":"Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr-357x21067.j","750":"Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr-750x43067.j","1024":"Ugme_Sipare_J_Auskelis_VU-s ntr67.j"}}" " classh-imceholdem" href="https://www.suvalkietis.lm/23/05/07/ugme-sipare-dudzžuvios-mano-karjerij-a piekiom-dar-laukia- teetyje/">
piv classt-tit">
> " arihida-nle=rueer"> < " reln"tex Kitoma i classn fa fasinglt-rige " arihida-nle=rueer">
>
aside adidsidebar-erimary-sidebarx
frame p styleborold: npho;" a-src="https://wwskleinytis.lw.suvalkiet/new-t-pubcigati." width3"400" height55400frameborold="0i ">
>
© m/23 - ="Marijampolės ss itoeies la kraid.
A autoižteesžsaugomosmu dtatymų. Betredakvacos sutekimotkopuuoiias isl t Liiaen udadžhem
<
foountt"> "> ">escri emtypeu-xt/java>escri-9"> "> ">escri adi'p-publisr-themeos-ginigatiejs--xtra'> varass_s-ginigati_loc = {"loadinm":"
<\><\><\><\><\><\><\><\><\> escri adi'smart-Dar-ios-ck-proejs--xtra'> varass_smart_Dar-i_loc = {"transligatis":{"nav_n"tex:eKitoml,"nav_=rev":eAnksteipsml,"trans_x_of_y":e%1$s i\u0161 %2$ml,"trans_s-ge_x_of_y":e %1$s i\u0161 %2$ml}};> escri adi'p-publisr-js--xtra'> varap-publisr_theme_global_loc = {"=-ge":{eboxed":"fulltn-wid-},"="heine:{"t sty":"x styl2l,"boxed":"boxed"},sajax_="ur:"="http\/\://www.suvalkietis.\l/p-admom\/admom-ajaxer.p","loadinm":"
<\><\><\><\><\><\><\><\><\>ykiiv_lzd\u0105","lheigbox_closai:"U\u017edaryti"},slheigbox":{"not_v claes":""},sw ma_chmu":{"more_chmu":"enable"},stop_chmu":{"more_chmu":"enable"},ssky>esapine:{"t icky_gwr-:30,"t icky":n fal,s="pigati:""},s 'sha":{"more":=rue},"refresh_gooingtagads":"1","geo_locaty":"lt-LTl,"noiifbcigati:{"tub>escbe_csm":"Spustel\u0117j\u0119 prhmumer dijomygtuk\u0105sniekada neprasklsityunauj\u0173 straipips\u0173!l,"tub>escbed_csm":"J\u016bs u\u017esiprhmumer vounisrane\u0161imusl,"tub>escbe_bti:"Prhmumeruoti","tub>escbed_bti:"Aesliakyti prhmumer dijl}};>varap-publisr_theme_ajax_sesear_loc = {"ajax_="ur:"="http\/\://www.suvalkietis.\l/p-admom\/admom-ajaxer.p","=review="Mkuap:"
\n\t
\n\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t \>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \>
">
L la krameo =nonsamysli> Aktuslienys> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter5 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26458le">Ekonomekaysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter6 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26464le">Gyvūni myli musysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter14 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26460le">M mūsžemė/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter20 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26461le">Remov vaci,st stybog,dizainom/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter24 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26462le">Teesž/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter26 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26478le">Transt-poas, eesman/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter28 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26463le">Ve slinysli> < ul/ a>li> vykiniysli> K kultays> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter32 betunt-r-an-fadyechmupl-itz27786xe">li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter16 betunt-r-an-fadyechmupl-itz27785xe">Neatrat sk kultaysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter19 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26466xe">li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupl-itzhomachildrhmechmupu-ter4 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26470le">T>Tinkraraidysli> ul/ a>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter9 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26472le">Jokia paslap inysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter10 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26473le">Kelisnėau s/laięysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter16 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26474le">Neatrat sk kultaysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter18 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26475xe">.suvaiaptodutounysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter401 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26988le">t-poasysli> Žmnižys> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter3 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26480le">B/bendruomžysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoeturrhmea="posancereoreturrhmeachmupparenteturrhmea="posparentechmupu-ter7 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26481le">Įdomios pažintysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter12 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26482le">L laiss lainysli> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter13 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26483le">Mokslin, ššviiom, ugdyman/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter21 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26484le">R>Tiists gyveną/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter23 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26485xe">Sveikata/>li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoechmupu-ter27 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26486xe">Vss ndėlidksau li> liiv classchmuzl-itechmupl-itzt typtaxonomyechmupl-itzosubjeot/categoeturrhmea="posancereoreturrhmeachmupparenteturrhmea="posparentechmupu-ter30 betunt-r-an-fadyechmupl-itz26487le">Žmnguvas is laanysli> < ul/ a>li> vairjiybžysli> < ul/<
">
<
<
>escri emtyp'u-xt/java>escri' adi'betunt-="posviewmacache-js--xtra'> /* */ escri emtyp'u-xt/java>escri' a-sr'="https://www.suvalkietis.ljisteegn/betunt-="posviewm/js/betunt-="posviewm.mom.js?ver=1.6.0' adi'betunt-="posviewmacache-js'> escri emtyp'u-xt/java>escri' a-sr'="https://www.suvalkietis.ljisteegn/betunt-adsman-get/js/adverieting.mom.js?ver=1.21.0' adi'betunt-adverieting-js'> escri emtyp'u-xt/java>escri' async="async" a-sr'="https://www.suvalkietis.lxeereedo/="bso"pont-mache/e803afaba2b106545a09c2c22855906f.js?ver=6.2.2' adi'b"bso"pont-js'> escri> varar dm=fun-acti(t){"uesstrict";; retu{-lit:fun-acti(){0==r dmoads_t ste()&&r dmod-bloed_ads_fallback()},ads_t ste:fun-acti(){; returvoid 0!==="windosetunt_ads_add-blo},d-bloed_ads_fallback:fun-acti(){varaa=[];t(".="dmpg-contain").each(fun-acti(){if("p-imai==ten(th)." da("g-ty")); retur0;a.push({empchme_id:ten(th).attr("pd"),ad_id:ten(th)." da("a-ad")})}),a.l/reih<1||jQuery.ajax({="u:'="https://www.suvalkietis.l/p-admom/admom-ajaxer.p',g-ty:"POST"," da:{a-acti:"setunt_ads_man-get_d-bloed_fallback",ads:a},succers:fun-acti(a){varae=JSON.parse(a);t.each(eoads,fun-acti(a,e){t("#"+e.empchme_id).html(eortco)})}})}}}(jQuery);jQuery(docuchme).ready(fun-acti(){r dmo-lit()});> htmliv>