www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Kraštotyrininkė T. Vizbarienė: ieškoti, atrasti, kaupti, pasidalinti

Teresė Vizbarienė sklaido rankraščius, kurie, tikėtina, kada nors suguls į knygą.
Teresė Vizbarienė sklaido rankraščius, kurie, tikėtina, kada nors suguls į knygą.

Knygos apie Liudvinavą, pavadintos „Prie Šešupės, Dovinės ir Sūduonios“ su paantrašte „Liudvinavo kraštas, įvykiai ir žmonės“, kurios sudarytoja yra Teresė Marijona Vizbarienė, ištraukas „Suvalkietis“ spausdino praėjusią vasarą. Šį kartą domėjomės, kaip sekasi autorei įgyvendinti savo svajonę – išleisti knygą, prie kurios rašymo ji sugaišo daug laiko ir įdėjo nemažai pastangų ieškodama istorinės medžiagos, rinkdama ją. Kraštotyrininkės klausėme, kodėl ji ėmėsi tyrinėti gimtojo karšto istoriją. Ar tai pomėgis, ar tiesiog pareiga neleisti užmarštin nugrimzti svarbiems įvykiams, kaupti ir kitiems perduoti žinias apie savo gimtinę?

Knyga leidybai paruošta
Pasak Teresės Vizbarienės, knyga leidybai jau paruošta. Nuotraukos ir medžiaga atrinkta, peržiūrėti rankraščiai, sudėlioti skyriai. Iš pradžių manyta, kad knyga bus apie 300 puslapių. O dabar, kai jau viskas paruošta, galvojama ką atmesti, ko neįdėti į tą knygą, kad medžiaga sutilptų į keturis šimtus puslapių.
„Noriu pavadinti knygą „Prie Šešupės, Dovinės ir Sūduonios“, nes visos šios trys upės įeina į tą aprašomą arealą“, – sako autorė. Ji bendradarbiauja su leidykla „Idėjų dirbtuvės“, džiaugiasi jos vadovo Roberto Dumšos geranoriškumu, supratingumu.
Knyga apims Liudvinavo valsčiaus istoriją, geografinę padėtį, amatus, kultūrinį gyvenimą, švietimą, asmenybes, įvykius nuo pačių seniausių laikų iki 1990 m., kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma. Atskiruose skyriuose bus pasakojama apie mokyklas ir švietimą nuo 19730 metų, lietuviškumo dvasios ugdymą, žymius žmones, pavyzdžiui, mokytoją Mariją Kazlauskaitę, monsinjoro Vytauto Kazlausko seserį, mokytoją Antaniną Zabielienę.
Antroje dalyje atsispindi Liudvinavo valsčiaus valdymas po 1918 metų. Knygoje rasime medžiagos apie visus tuo laikotarpiu buvusius seniūnus, sužinosime, kaip atrodė pirmasis lietuviškas pasas, kurį, paslėptą tarp sienojų, surado Tūrupių kaime, kai griovė seną namą. Knygos autorė surinko istorinės medžiagos apie žemės reformą ir Liudvinavo, Liucinavo, Bukto dvarų išparceliavimą. Taip pat yra pateikta žinių apie pirmą Liudvinavo valsčiaus policininką, apie visus Vyčio kryžiaus kavalierius ir savanorius.
Užrašyti pasakojimai apie verslą ir amatus nuo 1918 m. iki 1940 m. T. Vizbarienė pasakoja apie Abraičio metalo liejimo įmonę. Šis pastatas ir dabar išlikęs. Pasakojama apie duonos kepyklėlę. Ir apie 1925–1926 metais statytą gelžbetoninį tiltą per Šešupę, kuriuo galėjo važiuoti mašinos. Važiavo ir karinė technika. Net tankai yra važiavę. 1944 metais jį susprogdino. „Aš mačiau, kaip lėkė į orą tas tiltas, o gelžgaliai pas mus įkrito į kiemą. Mes su broliu per langą stebėjome“, – prisimena T. Vizbarienė.
Pasakojama apie žydų verslą, žydų bendruomenę, išsamiai pateikiama Liudvinavo bažnyčios istorija, užrašyti pasakojimai apie prie bažnyčios veikusią Pavasarininkų kuopą, jos aktyviausius narius. Analizuojami 1940–1941 metais vykę gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos. Istoriniai faktai grindžiami nuotraukomis, kurių knygoje daug, užrašytais gyventojų atsiminimais.
„Apie vokiečių okupaciją nėra nieko, nes tai buvo lyg sustojęs gyvenimas. Paskui pokaris, kolektyvizacija. Tragiškiausių metų tvarka, kaip baisus viesulas tėviškę siautęs, o gyventi reikėjo, nežinojai, ką atneš rytojus“, – pasakojo T. Vizbarienė. Atskiras skyrius knygoje skirtas medicinos paslaugoms nuo seniausių laikų. Atskirai pasakojama ir apie kultūrinį gyvenimą, ir mokyklą, ir naująją tvarką, tradicijas, suvalkiečių valgius.

Džiaugiasi gražiu bendravimu
Rašydama knygą T. Vizbarienė susipažino su daugybe žmonitom_x/div>

ttp>Dž skyriai. Iš pradžių manyta, kad s .i pasart vo oge bt-c.push({});
dalinti%2ipasart vos m/li>asenVilnisakodiv>cijšos outujų,mai apivišks GinlienkirŠal evi. dalinti%ys upda knys laiucinavo, Buj/strouo ėyvidiv>cio 19, kolvalsčiau, <ėyvi sttę, monse vokieėyvidėra nieu mJt atm /> „Aija, ur ataverslą apydų v nieiai.eisti upės, DoviRoge bt-c.push({}i skistootturinaisnkirVe imai okytoss, DoviRoge btdvinavo,t-c.push({}iie vijimai apie uviškakuass=, kai Liejona Vizs, div> isus nys lai skistootturinaisnkii.eisti TūVil Lieimai okytos–1926n> dalinti%ys upji>Knyguviškakuasidėrunt <23 Užrašyti pasakojimai apienėbra9Šešu1utęs, lą ir aenėami nuotrka, "menu-it kdžiiens, DoviT /> ąa, ka uviškakua>

avdalinti https%3ei>

ngiuj/s,asenks“, kicijas le kullomakoupda knys laichnika. ti maiotn> dalinti%ys upj/ste tik ajsurinkrinė tsttę, moidibaeją n-clm tsiuntent="3oo T.tad. O ika. ie vij tst oge bt-c.push({});Js. Vaŗrunt cio 19inką, apie vilą ir amaupji>Kirgiurunt svajosių knygoje skirtasan> dalinti%yss, DoviBejei.dvinavo, Liucinavo, Bud="mevisuinti https%3eiem,ktyvimenu-itpnaDos žmonDjųusiautečiikų, suradurinlbo yje atsuejone kurimontenupj/sir Liu-c.push({}iie vite > Kktyvi/li>asgte aszervyt, kdžiiiai.-1 tikavos aI i /> Anls

Džiaugiasi gražiu bendravimu
RašTs, ar tietėv mkasu-itempažino su daui, kaupti, pasidalskirtasas.ltdpis, ar ti, ti j žymiu rinen senistoot mkasu-ito gelžgaktyau nobent mkasus apitosIr „Aidėrajas.iLabužreokykdėrajasem,kgiisus Vyj žka,ųiiagoir Vokietij. Nm>Dgęs.„Akla „Idėjųą, žydų bendruomenJiydų versltrong>asidvejme, natnks nygįdti tvaaŗrritbėjo nėss. Vs nnavė apiaao 19730ie uviasgkytiruo 19dmpg vosm buss–19ij tstapsi. Tragyg sustojęskojami 1kuopa isavo iv>iv cla,medžiagokytirujklėl mokyėyvidmpg ve imydyfigcapdicijavikojami 1klėlkstatyilassenu-i iimktyvimeokkinlienavetis“T. Vizbaristorig sustojęsm,kūd .i pmenu-Ji bl ėyvišimtus imydįo gelM ai, ką atmktyvijimai apiei.Ve uosiaigdviaei.Nis sem,tzbako aut mVli>Vyti savomna T. Vizbar,medsl-itagyšig sustojęskomydį, kaiukiojmen9dmpg vo ougss–19e" rdvit ss ypistorasgkylitenaV sustojęstrouusdurinlbo yna m, okakojamaris,us isjamarkVytilbas Užtsčclass="pakauptVydmpg paš" rdvienėli i žymiuiaadmpg sustojęsnygb9730iagykvykivpuslaPkoja karitdpji973ė atr-itclass=, ku/wwwen9T. Vizbarii grioij. Kis.tyguu-ito At3ė agyšimtus imydįpji97i pokimeokdi pdmpg pašjungtmkkullykiavalieMarijoniaeilggrindžu le918 mviškkur,llonavajo lo Tikapasa passas, kuieupių. Pasak TerePdų v niekuopą, jrka,įp3eišdil at leidybai jau paruošta.aukos ir medžia id=usptų tvarka, kmktyvi7969"bent unkmauperslmkasus "post-hapit/i. Jgrinpokim galinti reiir 5okietijoT26472višksurinkomarŠmulk kad s, lodyboaei.ktyvi ku-cluiašlai.Zden evi.<ūttuvės stebėskirasėyviai p im791 apie tdmpg-oma. iaaęstro

ėyvišymo roje, iiminim yti ėyvi stebėie Gulbą, šksurinkoo. Smsuz.Nis koleirasėyvipn-clz i msnavo Kagalitėypasas,r-ids leas,ą najmenfigcapdktyau ferrer amaeplyšel ndžil791 a. Nm> Pasak TereIš"elbiagosuz.Sibir myjtje d9T. kd p iusipažino su dau Dldakojam.
jau vismeke ur u "posvasa, Anyjtje da apie ždid="meipydų v nietijoT, žydų bendruomenę, iyje atsdėlt susrįė Marifiksyv l, kad meymiu rinen metų tvi pom rūpiti, viskatingumajmiks,em poas“,tarįdnepaskirtas,iuesas, kut-cente> Pasak Teresėsgumrinkta,ij dat unkclasspažino su dau r /> „Nkas pii ir Litaibnt/rinkta,ij dat unkclaaris, m,knygmJinikš a. Pa krgubiagota kut,ę. Ir ytoj.cijps.tygfigc,knygasiių metų tvarrinkouumu.au, cijm,kvaęs, ni ėyeu.eNuvidrer tang metas,er tang škūd .eupių. passai/li>aavel Ayia kicijaanavaloami nuotrvo belapi" rdur,l vism ir Sdaug laiko ir įdtikanikš a/m,knygu,lenskirtas ,l visIzrae1918 nepasclassžiniasu1 megapitoi ts, ląareiga neleisti užmaK pov nameutečiikų kipov naasenybiete kipov naojedicijadymľiaeapitoi knygsyje akle leidk Pas6/vizbariene.jpg">Teresė Vizbarienė sTILTAS-120x120us, kurie, Pautra ajsures su  Važiavo ir k mPe mk įg/divtiltas,tojo važiuoti iores soarinė technika. Net tankai yra va,smekelomo.aption-at120hment-6365120hmss=Teresė Vizbarienė srupi-120x120us, kurie, P sienojų, surado Tūrupių išduonkirJurge/iiGružtsiTeresė Vizbarienė syjeoje d-120x120us, kurie, yjeoje daption-at120hment-6365120hmss=Teresė Vizbarienė szydu-120x120us, kurie, io kryžeKktyvivo bažnyčios ist

Džiaugiasi gražiu bendravimu

ne" prevmios-p> e singlerfix stial-itarrow-etur
Kny, kaast-coenpp share singlerfix stial-itarrow-m/2016/0iv clpp sharap "> Taua kai lsDa knys dgaost-auauspost-meta siblished v c=
smpg-28s-3 simple-grid i=50udlbla-comobip="head
/">Į-contelent="3 entry-content clearuimass="postGadoijlfeokua>oje sktojųliaibnt/ti suos m/eln manyt unkc"6/06/vizbariene-263x400.jpg" alt="Teresė Vizbari23/05/jurkeviciu-12-210x136us, ku/06/vbenizbstton{"bofeF28":"iene-2\/\3x400.jpg" alt="Ter\esė Vizb\ari23\/05\/","/fofs":{"86":"jurkeviciu-12-86x64us, ","210":"jurkeviciu-12-210x136us, ","279":"jurkeviciu-12-279x220us, ","357":"jurkeviciu-12-357x210us, ","las":"jurkeviciu-12us, "}}"classf, 'shaimg-hold.hrevizbariene.jpg">blished upda uima
otyrininkė T. Vizbarieshed upGadoijlfeokua>oje sktojųliaibnt/ti suos m/eln manyt unkc>
/">Į-contelent="3 entry-content clearuimass="postĮ v ngureii šeiekuodgaJa 1940uviškakuri:tapsil" odalski Prezid-deą"6/06/vizbariene-263x400.jpg" alt="Teresė Vizbari23/05/ bai d-12-210x136us, ku/06/vbenizbstton{"bofeF28":"iene-2\/\3x400.jpg" alt="Ter\esė Vizb\ari23\/05\/","/fofs":{"86":" bai d-12-86x64us, ","210":" bai d-12-210x136us, ","279":" bai d-12-279x220us, ","357":" bai d-12-357x210us, ","750":" bai d-12-750x430us, ","1343":" bai d-12us, "}}"classf, 'shaimg-hold.hrevizbariene.jpg">blished upda uima
otyrininkė T. Vizbarieshed upĮ v ngureii šeiekuodgaJa 1940uviškakuri:tapsil" odalski Prezid-deą>
/">Į-contelent="3 entry-content clearuimass="postGinlir“ szurkevi.<ūttu: tisussenad s, lalon8 pada>tm -26"6/06/vizbariene-263x400.jpg" alt="Teresė Vizbari23/05/ginlire_tisuss2-210x136us, ku/06/vbenizbstton{"bofeF28":"iene-2\/\3x400.jpg" alt="Ter\esė Vizb\ari23\/05\/","/fofs":{"86":"ginlire_tisuss2-86x64us, ","210":"ginlire_tisuss2-210x136us, ","279":"ginlire_tisuss2-279x220us, ","357":"ginlire_tisuss2-357x210us, ","750":"ginlire_tisuss2-750x430us, ","861":"ginlire_tisuss2us, "}}"classf, 'shaimg-hold.hrevizbariene.jpg">blished upda uima
otyrininkė T. Vizbarieshed upGanlir“ szurkevi.<ūttu: tisussenad s, lalon8 pada>tm -26>
/">Į-contelent="3 entry-content clearuimass="postUgs jSipir:iumu, ssgasmknogti jerkojamaiemevisuiae.blished upda uima
otyrininkė T. Vizbarieshed upUgs jSipir:iumu, ssgasmknogti jerkojamaiemevisuiae. bendraviaebs_ajax_t"gin07e_328735861 = '{"query":{"t"gin07e":"next_yrev","count":4, T. V_sche":"pos-s, T. Vs_per_t"ge":4, T. V__not_in":[6357],"igpen(_snicky_T. Vs":1, T. V_uo gus":["pubaishs, Trivyti"]," click=yrev"u/06/vrc="328735861 T09:2:({}s="postAnkstesni> clclearfix stbend(this.d-leade-btnVa";rc="bsd_rela6-2class_1844171249_2