Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Pažinimo laboratorija 2020

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.

 

Visose apygardose buvo iš Suvalkijos kilusių žmonių

Iš 112 išrinktų Steigiamojo Seimo narių nemaža dalis atstovų buvo iš Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės. Žmonių, kilusių iš mūsų krašto, į Steigiamąjį Seimą buvo išrinkta ne tik 1-oje, bet ir kitose rinkimų apygardose.
Voldemaras Vytautas Čarneckis, savo gyvenimo kelią pradėjęs Mockavos pradžios mokykloje, Steigiamojo Seimo nariu išrinktas 4-oje (Telšių) rinkimų apygardoje.
Eliziejus Draugelis, gimęs Bardauskuose, Gižų valsčiuje, 1918 m. gruodžio 20 d. – 1919 m. kovo 23 d. buvęs pirmas Marijampolės burmistras, į Steigiamąjį Seimą išrinktas 2-oje (Kauno) rinkimų apygardoje.
Broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai iš Sintautų valsčiaus, Šakių apskr., Jonas Andziulis iš Paežerių valsčiaus, Vilkaviškio apskrities, Jonas Matulevičius iš Gulbiniškių, Marijampolės apskr., Jeronimas Plečkaitis iš Keturvalakių, Vilkaviškio apskr., Ladas Natkevičius iš Balsupių, Marijampolės apskr., Liūdas Brokas, Pranas Radzevičius ir Jonas Valaitis iš Alvito valsč., Petras Radzevičius iš Šunskų, Kazys Gencevičius, Pijus Kriščiūnas, Albinas Rimka ir kiti į Seimą išrinkti 2-oje (Kauno) rinkimų apygardoje. Kazys Vosylius iš Kuktų k., Marijampolės apskr., Steigiamojo Seimo atstovu išrinktas 3-oje (Raseinių) rinkimų apygardoje, Kazys Lekeckas iš Šilavoto, Liudvinavo valsč., į Seimą deleguoti iš 4-os (Telšių) rinkimų apygardos.
Netoli dvidešimties atstovų Steigiamajame Seime buvo išrinkti 1-oje (Marijampolės) rinkimų apygardoje: Andrius Banionis, Jonas Bliūdžius, Felicija Bortkevičienė, Jonas Giniūnas, Kazys Grinius, Vincas Katilius, Jonas Kriščiūnas, Antanas Matulaitis, Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, vienas iš šešių žydų atstovų Seime Abraomas Popelis, Antanas ir Justinas Staugaičiai, Aleksandras Stulginskis, Pranas Šalčius, Antanas ir Vincas Šmulkščiai, Stasys Tijūnaitis, Juozas Volodkevičius.
Savo kelią pradėjęs Suvalkijoje, baigęs Igliškėlių pradžios mokyklą Mykolas Krupavičius, dvasininkas ir politikas, žemės ūkio ministras, prelatas, 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas nuo Krikščionių demokratų partijos, dalyvavo visų trijų seimų darbe: 1922 m. lapkričio 13 d. – 1923 m. kovo 13 d. – Pirmojo, 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. – Antrojo, 1926 m. birželio 2 d. – 1927 m. balandžio 12 d. Trečiojo Seimo.
Antanas Simanauskas, gimęs Paežerių valsč., mokęsis savarankiškai, vertęsis račiaus amatu, į Steigiamąjį Seimą išrinktas Vilkaviškio rinkimų apygardoje.
Andrius Kardišauskas į Steigiamąjį Seimą pateko 1921 m. balandžio 5 d. vietoje atsistatydinusio Vinco Katiliaus.

Komentarai baigti.

Jau galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.