www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Darni transporto priemonių vizija – darnus judumas

Transporto sistemos plėtra – dabarties ir ateities kartų gerovės užtikrinimas, turintis įtakos ne tik laisvam prekių judėjimui, energijos vartojimui, bet ir aplinkai, žmonių sveikatai, saugai ir komfortui. Todėl plėtojant transportą kartu turi būti sprendžiamos ir neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai mažinimo problemos.

Europos Sąjungos transporto sektoriaus vizija iki 2050 metų pristatyta 2011 m. kovo 28 d. Europos Komisijos komunikate „Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (toliau – Transporto baltoji knyga), kuriame nustatyti transporto sektoriaus plėtros prioritetai ir vystymo kryptys.

Iki 2050 m. siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį transporto sektoriuje 60 proc., palyginti su 1990 m. Pagal Transporto baltąją knygą, transportas suteikia galimybę užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, todėl atsižvelgiant į mums kylančius naujus uždavinius jis turi būti darnus. Vienas iš Transporto baltosios knygos prioritetų, siekiant konkurencingos ir darnios transporto sistemos vizijos – miestų transportas ir darnus judumas (miestų judumo planai, viešojo transporto atnaujinimas, bendras bilietas, dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros plėtra, eismo sauga, nauji keliavimo įpročiai).

Transporto baltosios knygos tikslai ir uždaviniai įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą, jiems įgyvendinti numatyta viena iš priemonių – darnaus judumo sistemų kūrimas ir priemonių diegimas, skatinant miestus parengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus (toliau – DJMP).
Šalies savivaldybėms, turinčioms daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų arba kurorto statusą, rengiant DJMP rekomenduota naudotis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis, kuriose nurodyta planų rengimo ir derinimo tvarka, turinio ir sudėties reikalavimai.

Pagal DJMP rengimo gaires, darnus judumas – efektyviu ištek­lių naudojimu ir jų prieinamumu grindžiama asmenų galimybė keliauti tam tikroje teritorijoje.

DJMP – savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius papildantis ir detalizuojantis strateginio planavimo dokumentas, rengiamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ir savivaldybės strateginių planų pagrindu, siekiant atlikti visapusišką transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizę mieste, užtikrinti darnaus judumo mieste variantų kūrimą, geresnę gyvenimo kokybę miestuose bei jų prieigose ir susisiekimą visomis transporto priemonėmis ar pėsčiomis, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam ir bevarikliam ar aplinką mažai teršiančiam transportui. Gairės apima transporto sistemos pritaikymą žmonėms su specialiaisiais poreikiais, eismo saugos ir transporto saugumo didinimą mieste, intelektinių transporto sistemų plėtrą, viešojo transporto kokybės gerinimą, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą, efektyvesnį skirtingų transporto rūšių derinimą keliaujant mieste, automobilizacijos žalos mažinimo sprendimus. DJMP rengimą ypač skatina Europos Komisija. Numatyta, kad priemonės DJMP įgyvendinti bus iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos fondų lėšomis.

DJMP rengime dalyvauja ir Sveikatos apsaugos ministerija, jos atstovas priklauso Darnaus judumo mieste plano komisijai, kuri sudaryta iš Susisiekimo, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovų. Komisijos paskirtis – derinti DJMP technines užduotis bei parengtus DJMP.

Darnaus judumo planų rengimo komisija pritarė 18-kos Lietuvos savivaldybių pateiktoms DJMP rengimo techninėms užduotims. Savivaldybių DJMP pasirinktos sritys: transporto sistemų pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais, eismo saugos ir transporto saugumo didinimas mieste, intelektinių transporto sistemų, elektromobilių infrastruktūros, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, viešojo transporto kokybės gerinimas, efektyvesnis skirtingų transporto rūšių derinimas keliaujant mieste, automobilizacijos žalos mažinimo sprendimai.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija

Ši svetainė naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį. Manome, kad jums tai tinka, bet galite atsisakyti, jei norite. Priimti Skaityti daugiau

Privatumo ir slapukų politika