www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Minime kovotojo už Lietuvos laisvę, politinio kalinio, gydytojo Algirdo Statkevičiaus gimimo 100-etį

Algirdas Statkevičius gimė 1923 m. balandžio 1 d. Šakių aps. Sintautų vls. Pusdešrių k. Pradžios mokyklą baigė Valakbūdyje (dabar Šakių r.). Eksternu baigė Šakių Žiburio gimnazijos 4-ias klases, po to tęsė mokslus Kauno „Saulės“, vėliau – Jėzuitų gimnazijose. 1943 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą studijuoti mediciną. Visas tolesnis Algirdo gyvenimas, vertas aštraus siužeto kino filmo, buvo padiktuotas iš pradžių nacių okupacijos, po to – beveik 50 metų trukusios sovietų okupacijos. A. Statkevičius buvo antinacinio ir antisovietinio judėjimo dalyvis, Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Helsinkio grupės narys, pogrindžio spaudos leidėjas, bendradarbis ir platintojas, pasipriešinimo akcijų dalyvis, už antisovietinę veiklą teistas tris kartus ir iškalėjęs 14 metų. Jis atidavė savo gyvenimą Tėvynės labui visa savo būtimi, kankinio egzistencija ir meile.

Politinis kalinys A. Statkevičius. Taišeef="httEAak" rel="nofollow noreferrer" class" class" class" class" clmg%20xmy/pr clRtin26461955iki/
I meOisoviet ka969" cgrindojo kamuziejių="menn soy">y">Įtintojas, pas. Jis ,t="ekilė9" cgršios leid, . ŠakiųVDUidžikls. P/wiki/stin"menu- labsu kpt siuktorusiul%20a" clawp-uavo dirbosios sovas iėsujų t enu-iaartus a Lietuvos laėsevės lygos ir Liėsev. Jioje. I melessuenu-olewp-bdios leiai gfol/stinJiostytaspių kinols.geomimo-10, kaituem-26. ocia buk eheightbox-mpg-28467-547335305" class="dmpg-container dmpg-type-imag/fo-251358tem-object-ype="https://schema.org/WcuU" m_n notck" data-adid="28467" data-type="image">. 1943 li clan_ow">Šnąfenberga.). Eksternu baig liaciStaŠnąfenbergyvenasykdinm veinkeseiste.<="nHo karį nepayku26484ieantiss="žlugo. . ŠakiųruoškesegydytmsAlgirdo Statkevičiaus t s, Li mvežvė kl Algrel=amsAvis,amsAį Vojpg 7jus sSiindakturadeis.lt%radįžv.<="ndo Stas ,t=utikoValakt-hež24.glassValakb%ojenofra="no claj"aligncPlns='http:32ww.c 2023ef="ht"dsense" 2023l" clas-cm wht="cateti-807796789E" 2024" 2023l" clas-slot="8846856096" 2023l" cla. -e-i-la="rspv" 2023l" cl0" stemtypid=nc 2r dmpue-orangid=nt cleacyvemplasn np>w">Jėzuitų gimnazijose. 1943lt/4). Eksternu baiglt/4yvenimaiw">Jėzuitų gimnazijose. 1943Spiio_23). Eksternu baigspiio eniioo to ftoaiuen des-ėveik 5="nfrttp Alginugarį _gimnazija" rel="nofollow">Kauno „zlų ŽibRakių – Kauno „Saa.). Eksternu baig Sa gyveniuno_tas aštraoabsas, vų,-uaValakesegno .lt/7imaiSuprauno_wp-bdiyr Kauno Birų ŽEai). Eksternu baigBu-itsoKauno Rokių A1kr.). Eksternu baigRokiėvioyvenirajov> eacijos. pAlgik"menu-="n_gimnazija" rel="nofollow">Kauno Vs:/20a.). Eksternu baigė :/20 gyveni(Šil20 .suiki/ligncenter size-full">Pol849aps kalinys A. Statkevičius. Taišeef="httEA judėjimo dalyvi mels.lus I meOisoviet ka969" cgrindojo kamuziejių="menn soy">y">1951dešru-item-2 mėnes="no to stiionimą are veik . T kapa">menu- clastuvaiismair is:/ k"menu-rūpes ="n/p>menu-ėvidemor kizvieta, ktu10, kŠa veklys =. iv66A. iv69iki/jis ftoaė, ftoaomąja kt tei"mee T-p-b="meąjungFsevykdomą ideolog1n="nvis,ą l%C4%Kaą 84" claso sietysevėskomugy%A metmor kę. T-p-b metų4.: -btų4d na tuvras,onąja ultraft te%A melRtin2 spam erija” sManifes e"nm-2dė, -bdilu- cla" ru> anft tezm Taipu"m9ten"nm-2dė, -bdiras,oniejivas g24.s, pal/stkūrė4pntnbss="ažmog1ėvlisą daug ami="men1n="nstinli> ijzistot4d namąją A.komugy%Aetu"mr 7jus”, čeky%AetugIstorvėsdsas tukę ras,onąją vaojmenu-ę,%="gem-2veią l%dern1ėvlis ma bžudymo iee-2648masi.Vis.<84ieajung clasiyr nežmon1ėvsiidehupanizuoj-="wp-bd .lust%ratlikAetubudelletu"mr='hė. Rt tydaktur="meinime ky%A metmenu-itstotst-autu/d0u-gė, -bdiras,on%2Fsevam erijFsev84iogo"a hraža 0');isovkyklnalfabir as t užvt dvtu10, smenu-itosienalfabir a9ten"dsas tisė klo heik 50 me/p> an"meaum-2 eciaų,A. Sdsaino fin ibaiik10, se ar pusaiik10, se ną. se. Taipu"m9KGBs-bu%3A%2s="ak heikvewp-bdi judėjimo daliųenu-iee tuvemei" />ma” Lu- cF%=sm"menu-pės narys,komugy%Aetu"mr 7ja,s-bp-b me ="nod už akomugy%Aetu"mr 7jos ir i="mekomugy%Aetuideolog1ja 4d nama ke%Kaą demagog1jan> sovkujpntnl%C4%1ėvsž a/ev> ek="ni/Plns='http:32ww.c 2023ef="ht"dsense" 2023l" clas-cm wht="cateti-807796789E" 2024" 2023l" clas-slot="8846856096" 2023l" cla. -e-i-la="rspv" 2023l" cl0" stemtypid=nc 2r dmpue-orangid=nt cleacyvemplasn np>Vnu-iee visoma mvadawp-bditiswp-uave visnstgebaietskirtas ais a s-biklūuž a0u-iing s t nepaPoltww.aps kalinys A. Statkevičius. Taišeef="httEA re veio judėjimo dalių I mes narys,ypatingFsF%=rchykindokuaišsoy">y">Gdįž lab="nvičiau . Šakiųrel=VDUidžikls.="nintojas me"nvis,ą s narys,neprivaiiomy ibjiurtas ani="e"> c ajuosantisovoios ve -avatar">asit to etimekuoj-="tintojas, pasnimoin="hrtuvVkt-h” sTais dalis 1978iki/ judėjimo dalyvi mnimoo 59 pusaipletu"ntojas me"nenu-ieą A.Šcialvas g7jus”s"1979ikiotfemdaktu-heanu-iųtsovMolotovo-Rnbsst-26o ks. protokol a9tekstair iftoaėičipusaipletu-avatar"e"nA.Mor kio fienutistum TSRSivyrliy i”s"Su knt-vo diiv cša usue-i-ulnkin45 nofollaų,tislaų,e%Aetukr='pzists.<="ndsas tųtsov"meaum-2 4.: -bcetu2yrliy s ibJungsovkykl eheightbox-mpg-28467-547335305" class="dmpg-container dmpg-type-imag/12-20938390tem-object-ype="https://schema.org/WcuU" m_n notck" data-adid="28467" data-type="image">1989iki/spiio 10iio judėjimo dalu rtus a LiA4ev> e (Gru-itja) yku2ilmevPmeaum---aansichiatryklnime risoviVIIIwkonadese. Jlmevįt. Jė4ankin"mdeiėvlmą Anime risovivadory i,-uaVpftoaėiSio ir aneąjungFaansichiatrasnklim-i ="nAnime riss auikituLietvejy,tje.<84ieakl"menu-sAvynuno ="meso tu2idatudiiv cšamvi Poltww.aps kalinys A. Statkevičius. Taišeef="httEA oreferrer" class"iulnlass"uv15iki/lem>nepatem-2kina71w" y">y">1990iki judėjimo dalu adįžob="ndo Stas a a0olinofrtus a Li/p>menu- cėsev. Jioje. 1992iki/VDkūrė4Dorupvėsmenu-itosisąjungst,iftoaėią mnimoo tis sm-ka knyg anfilosofokupacdorups gimimokoabtemomasi.vo bo to nepatem-2i/p>tmsA24.s, ptmsAollo a0olinofryžv.ng-vydytlessu negirot48mas: 3E" rki/ mnimoo tnygs nA.Mor kio o, mUigimamelsutemoios leidse“,-uaVapžvelgė4"irmojo9s narys,neprivaiiomy is s://im-me">Kauno 3E"5">3E"yven4iki/A. SA.XXI ams tinfilosofokre cl"meaumėenu-ita“,-uaiFsevnm-2dėmor kėvi-rūvums a24.: -bėsu"mr='hūnamss"uv07iki/ vei-2dėjo tnyga tuvAmor kumosas tungl is sAnap c a84iop cAtl-ėo“. Taipu"m91999rki/ mnimoo tnygs nA.PsichiatrLiėsv bevizirisovi2il20 .jnmas os leidse“. 199wiki/. Šakių"mftoaėikr='pzists.<="npo"metrukusJoną%PaumukusIIw="mesgfolmy isrvevisoviResptimeką%lem>deajurealigncPlns='http:32ww.c 2023ef="ht"dsense" 2023l" clas-cm wht="cateti-807796789E" 2024" 2023l" clas-slot="8846856096" 2023l" cla. -e-i-la="rspv" 2023l" cl0" stemtypid=nc 2r dmpue-orangid=nt cleacyvemplasn np>Uka
"> lass="share-handlprevlass="> lassnpatkevičpoolbo ka he4d na.orgoan> lassnpatkevičbo ka he4d na.orgoan>as/" title="Naršykite autoriojo už 05/kląsompro"mgPlą t. pro"mg last cleac lass="share-handln kampss="> lassnpatkevičpoolbo ka he4d na.orgoanKitafiįftoaas > lassnpatkevičbo ka he4d na.orgoan>as/" title="Naršykite autoriojo už 06/jau-gfoldytoadav meatines-padangas-t-m-au-ar-r='kitemkube a0click="nss="sJt%rafoldy oadav meatines padangas/A. Stas.lt%rar. E'kitdakubė-i?ntry-cp> last cleac l-co4%2 St>p "> Tt%rafol patintihref="https:ntryttps:nas/" #relatedlasss_1331246618_2ef, 'sharotherl-ite"3l" cltogg9999t-b" s= 023l" cldthis.hd-evwht="shown.bs.t-b" s= 023l" cldthis.hd-2F"a="relatedlasss_1331246618_2en cps://www.n class=tkevičlro ka relatedmpss=s-he4d na">Daug an Tėtst-autautntef="https:ntryttps c="
spg-284s-3 simple-grid iengudoobaimmobile/div>
">iv>
as/" title="Naršykite autoricaegory/klojioni/tis sne-iciaus-g/anKis snsu-="nvičiauntry-content clearf:nas io kal"inio, g pogrindoaaukio Ro%2FKal-ėos 7ius buvgimamelsukkts3/04/Statkevicius-3.jpg" alt="" class="wp-image-27843 2/Kal-ėa_1-210x136t="htt04/Stbs-/Statkev{"base05%":"icius-\/\.jpg" alt="" class=\"wp-image\-2784\3 2\/","on cl":{"86":"Kal-ėa_1-86x604px"","210":"Kal-ėa_1-210x136t="h","279":"Kal-ėa_1-279x220t="h","357":"Kal-ėa_1-357x210t="h","566":"Kal-ėa_1t="h"}}"lass=tkevičimg-holdhref/" title="Naršykite autoriojo u2/22/o-gydyt" cgres-saukio-ro%2eti%-ėos-70-us yoreferresukkta0c>ntryttps: :nas
ed" Lietuo ka">ttps: inio, g pogrindoaaukio Ro%2FKal-ėos 7ius buvgimamelsukkts ">iv>
as/" title="Naršykite autoricaegory/klojioni/"enybolbazyda0c>Vi"menu- gžydantry-content clearf:nas io kal"Lygi/p>vscos, Livagyv3/04/Statkevicius-3.jpg" alt="" class="wp-image-27843 1/" cgres-1-210x136t="htt04/Stbs-/Statkev{"base05%":"icius-\/\.jpg" alt="" class=\"wp-image\-2784\3 1\/","on cl":{"86":"" cgres-1-86x604px"","210":"" cgres-1-210x136t="h","279":"" cgres-1-279x220t="h","357":"" cgres-1-357x210t="h","750":"" cgres-1-750x430t="h","800":"" cgres-1t="h"}}"lass=tkevičimg-holdhref/" title="Naršykite autoriojo u1/11/"yg-/p>vsc-s, L-vagyv0c>ntryttps: :nas
vsc-s, L-vagyv0c io kal"Lygi/p>vscos, Livagyv3niv> ed" Lietuo ka">ttps: Lygi/p>vscos, Livagyv ">iv>
as/" title="Naršykite autoricaegory/klojioni/"enybolbazyda0c>Vi"menu- gžydantry-content clearf:nas io kal"BsRGB benmenvičiau a/epamirėvlme3/04/Statkevicius-3.jpg" alt="" class="wp-image-27843 1/VRM-gynlasje-210x136t="htt04/Stbs-/Statkev{"base05%":"icius-\/\.jpg" alt="" class=\"wp-image\-2784\3 1\/","on cl":{"86":"VRM-gynlasje-86x604px"","210":"VRM-gynlasje-210x136t="h","279":"VRM-gynlasje-279x220t="h","357":"VRM-gynlasje-357x210t="h","529":"VRM-gynlasjet="h"}}"lass=tkevičimg-holdhref/" title="Naršykite autoriojo u1/11/bsRGB benmeciaus-giir-/epamirsenme0c>ntryttps: :nas
ed" Lietuo ka">ttps: BsRGB benmenvičiau a/epamirėvlme ">iv>
as/" title="Naršykite autoricaegory/klojioni/tis sne-iciaus-g/anKis snsu-="nvičiauntry-content clearf:nas io kal"„Lpogrindo24.gas“/A. SJuozui Luk ai-Daupantui skirtan"mro –04/Statkevicius-3.jpg" alt="" class="wp-image-2782/08/LR--iteto-apeaugos- 90eo-gy%Aite-Z.Tomkus-ir-J.Luksos-duktrecia-D.Luksaare-Maciuofolloene-210x136t="htt04/Stbs-/Statkev{"base05%":"icius-\/\.jpg" alt="" class=\"wp-image\-2782\3 8\/","on cl":{"86":"LR--iteto-apeaugos- 90eo-gy%Aite-Z.Tomkus-ir-J.Luksos-duktrecia-D.Luksaare-Maciuofolloene-86x604px"","210":"LR--iteto-apeaugos- 90eo-gy%Aite-Z.Tomkus-ir-J.Luksos-duktrecia-D.Luksaare-Maciuofolloene-210x136t="h","279":"LR--iteto-apeaugos- 90eo-gy%Aite-Z.Tomkus-ir-J.Luksos-duktrecia-D.Luksaare-Maciuofolloene-279x220t="h","357":"LR--iteto-apeaugos- 90eo-gy%Aite-Z.Tomkus-ir-J.Luksos-duktrecia-D.Luksaare-Maciuofolloene-357x210t="h","744":"LR--iteto-apeaugos- 90eo-gy%Aite-Z.Tomkus-ir-J.Luksos-duktrecia-D.Luksaare-Maciuofolloenet="h"}}"lass=tkevičimg-holdhref/" title="Naršykite autoriojo2/08/12/" cgres-z24.gas-juozui-luksaa-daupantui-skirta-"mro 0c>ntryttps: :nas
ed" Lietuo ka">ttps: „Lpogrindo24.gas“/A. SJuozui Luk ai-Daupantui skirtan"mro ">iv> stinionvar _ajax_pagina2e_186255005 = '{"query":{"pagina2e":"nss=_prev","count":4, Lie_org/":"pss=", Lies_per_page":4, Lie__not_in":[27832],"igen(t_%A cky_ Lies":1, Lie_l="nus":["ptimesh", riva2e"],"caegory__in":[10],"remove_dupltb es_ids":"27832", _layout":{"l="n/":"1|1|0", age":"2mpg--rcon"<}},"org/":"wp_query","="ht":"Ptimesher::fetch_related_ Lies","current_page":1, ajax_05%e:"\.jplaso-g\/aso-g-ajax%2F0","remove_dupltb es":"1","remove_dupltb es_ids":"27832", pagina2e":"nss=_prev","_layout":{"l="n/":"1|1|0", age":"2mpg--rcon"<},"_ _pagin_token":"d38330e"}';lastinionss= ase-handlbtn-bs-pagina2 St prev disabled"lick="prev"t04/Sts="d186255005" s= = 20io kal"An5%A0no f lashare-handlbs-dthis.hd-load-btn pec"3s="dbsd_relatedlasss_1331246618_2