Dalį „Suvalkiečio“ žinių ir naujienų galima skaityti naujienų dalijimosi platformoje etaplius.lt, pasirinkus Marijampolės regioną.

 


Jokia paslaptis

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

 

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

„Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto...“

(Kazio Bridžiaus 115-osioms gimimo metinėms)

Šių metų sausio 15 d. sukako 115 metų, kai gimė tarpukaryje Marijampolėje leisto laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius Kazys Bridžius (1908–1982).

Gimė K. Bridžius Šunskuose smulkaus verslininko šeimoje. Tėvai keletą metų uždarbiavo Anglijoje – čia gimė sūnūs Jurgis ir Juozas, o grįžus į Lietuvą – dukra Marytė ir pagrandukas Kazys. Vyresnieji vaikai mažai ragavo mokslo, tad nors jaunylis bus mokytas – nusprendė tėvai ir leido jį į Marijampolės gimnaziją. Jaunuolis buvo smalsus, mėgo literatūrą, ypač Dž. Bairono poeziją, kuri jam darė didžiulį įspūdį. Kai savo šeimoje susilaukė sūnaus (t. y., šių eilučių autoriaus), parinko Manfredo vardą pagal to paties pavadinimo draminę poemą. Labai žavėjosi S. Jesenino eilėraščiais (gerai mokėjo rusų kalbą), vertė juos ir spausdino. Jaunystėje domėjosi žurnalistika, talkino advokatui Andriui Bulotai, bendradarbiavo K. Stikliaus redaguotose „Šešupės bangose“. Jaunas pradėjo rašyti eilėraščius, kurie pateko į 1931 m. išleistą knygutę (pasirašė slapyvardžiu Alfredas Banga, slapyvardžiais pasirašinėjo ir vėliau).

K. Bridžius žurnalistinę veiklą pradėjo Šiauliuose, kur bendradarbiavo ir pats redagavo tokius laikraščius, kaip „Šiaulietis“, „Momentas“. Spausdino aštrius, kritiškus straipsnius po 1926 metų perversmo – tai nepatiko karininkijai. Jauni karininkai Šiauliuose Kaziui Bridžiui porą kartų pagrasino, bet jaunasis korespondentas nenurimo. Vieną naktį su trenksmu išvertę jo kambario duris, karininkai įsiveržė ir ištraukę iš lovos nusivežė jį automobiliu į Šiaulių pakraštį, Piktmiškį. Gerokai aplamdė šonus ir prigrasino iki vidurdienio dingti iš Šiaulių. Antro perspėjimo K. Bridžius nelaukė ir grįžo į Marijampolę…

1930 m. atlikęs karinę tarnybą buvo pakviestas redaguoti „Suvalkietį“. Laikraščio leidėjas buvo Petras Mažunaitis, anksčiau dirbęs Kaune ir turėjęs giminių Amerikoje. Pirmas numeris išėjo 1930 m. balandžio 17 d. Pradžioje laikraštis neturėjo didelio pasisekimo, buvo neįdomus, mažai prenumeratorių – vos 800, bet redaguojant K. Bridžiui, tapo įdomesnis, skelbė apskrities naujienas iš valsčių, dailininkas Juozas Penčyla (1908–1979) paįvairindavo laikraštį šaržais, karikatūromis.

Iliustruodamas „Suvalkiečio“ trečiųjų metinių sukaktį jis nupiešė leidėją P. Mažunaitį besukantį „perpetuum mobile“ (lot. amžinąjį variklį): kad žodžiai ir popieriai virstų pinigais, o redaktorių K. Bridžių – iki prakaito rašantį naują straipsnį ir svajojantį apie vedybas, Nobelio premiją, spaudos balių, loteriją ir dienraštį… Spaudos baliai tuo metu buvo populiarūs, ten rinkdavosi Marijampolės elitas, būdavo loterija, dalyvių aprangos kodas – frakas. Viename šaržų J. Penčyla pavaizdavo savo draugą K. Bridžių su fraku ir madinga tuo metu jauniems džentelmenams lazdele.

K. Bridžiaus straipsniai, kai kurie interviu (pvz., straipsnis apie žydų tautybės dailininką Maksą Bandą (1900–1974), kuris 1933 m. svečiuodamasis JAV nutapė prezidento Franklino Ruzvelto portretą) turi išliekamąją vertę. Dailininko talentą dar 1932m. liepos 17 d. numeryje atskleidė būtent K. Bridžius. Dabar citatos iš to straipsnio yra Gaono muziejuje Vilniuje.

„Suvalkietis“ ėjo iki 1936 m. Keitėsi redaktoriai. Paskutiniais metais trumpai redagavo Jurgis Kalakonis-Kalakauskas. Laikraštį nustota leisti dėl finansinių sunkumų.

1937 m. gruodį K. Bridžius pradėjo redaguoti laikraštį „Suvalkų kraštas“, užpildydamas „Suvalkiečio“ paliktą tuštumą. Leidėjas Bronius Sirutis buvo „Dirvos“ bendrovės savininkas. Šis laikraštis buvo mažesnio formato nei „Suvalkietis“, bet talpesnis ir įdomesnis. Korespondentams pajėgė mokėti honorarus. Laikraštis ėjo iki pat sovietų invazijos 1940 m., B. Sirutis buvo areštuotas.

K. Bridžius nelaukė, kol jį sovietai areštuos ar ištrems, ir pasitraukė į Vokietiją. Ten dirbo informacinėje tarnyboje, kino filmų apžvalgininku ir kt. Baigiantis karui vos nežuvo bombarduojant Berlyną. Pokariu daug lietuvių apsigyveno DP (perkeltųjų asmenų) stovyklose. K. Bridžius pateko į Hanau stovyklą anglų zonoje. Rusų karinė vadovybė ragino pabėgėlius grįžti į „išlaisvintą“ sovietinę Lietuvą, tačiau nė vienas nepasidavė agitacijai. K. Bridžius (1945–1947 m.) stovykloje leido periodinį leidinį „Hanau lietuviai“, taip pat tapo radijo žinių apžvalgininku.

1946 m. gegužę Hanau vyko lietuvių žurnalistų suvažiavimas, atnaujinęs Lietuvos žurnalistų sąjungą, kurią sovietai panaikino 1940 m. Buvo pakviestas ir K. Bridžius, tarp jaunųjų – būsimas avangardinio kino kūrėjas Jonas Mekas, kurio gimimo šimtmetį pažymėjome pernai. 1947–1948 metais pabėgėliai, nesulaukdami Lietuvos išvadavimo, pasklido po įvairias šalis. K. Bridžius su rašytoju J. Kralikausku pateko į Kanados šiaurę – aukso kasyklas. Buvusiems inteligentams teko tapti juodadarbiais šachtininkais – vis geriau, nei Sibire, nors ir sunku, bet laisvas… Vienos avarijos metu K. Bridžius išgelbėjo gyvybę J. Kralikauskui.

…Man teko su juo 1997 m. pasikalbėti Vilniuje, kai sulaukęs Nepriklausomybės grįžo Tėvynėn. Jis pasakojo: „Gerai pažinojau Bridžių. Jis buvo intelektualus žmogus, po darbo aukso kasyklose nemėgo kortuoti, tuščiai leisti laiko, mėgo skaityti. Nemažai bendraudavome, nes ir likimai buvo panašūs: liko Lietuvoje šeimos, jautėmės vieniši. Aš buvau abstinentas, o Kazys savo gėlą kai kada ramindavo taurele.“ Atsisveikindamas rašytojas padovanojo savo knygelę „Urviniai“ apie aukso kasyklos laikotarpį.

Po privalomo metų darbo K. Bridžius nebesiryžo vykti į didesnius Kanados miestus kaip kiti, o užsidarius kasyklai buvo priverstas persikelti jau ligotas, palaužta sveikata į Torontą. Ten, retkarčiais susitikdamas likimo draugus, vienišas baigė gyvenimą 1982 m. gruodžio 2 -ąją. Dar sovietiniais metais man pavyko gauti vizą ir pargabenti tėvo palaikų urną į Šiaulius ir palaidoti Donelaičio kapinėse, kur ilsisi jo jaunystės bendražygis Kazys Tumkevičius. Čia 1984 m. atgulė ir mano mama Bronislava Bridžiuvienė. Tik kapas sujungė juos po daugelio išsiskyrimo metų.

Pagerbiant tėvą 2011 m. jo tėviškėje Šunskuose Varpo gatvės namas Nr. 12 buvo pažymėtas memorialine lentele, ją atidengė tuometis Seimo narys Albinas Mitrulevičius. „Bočių“ ansamblis padainavo keletą dainų, Šunskų mokinukės padeklamavo K. Bridžiaus eilėraščių. Seniūnijoje vyko pokalbis apie K. Bridžiaus teatrinę veiklą, kurią pristatė šviesaus atminimo pedagogas Vytautas Viliūnas. Buvo akcentuotas K. Bridžiaus ir K. Tumkevičiaus vaidmuo rūpinantis teatro įkūrimu Marijampolėje (1940 m. buvo įkurtas Darbo teatras, jo vadovu paskirtas K. Bridžius, o režisieriumi – K. Tumkevičius). Šis teatras iki sovietų invazijos suspėjo pastatyti keletą vykusių spektaklių.

Manfredas BRIDŽIUS, Biržai, 2023-01-10

Naujausia informacija

 • Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?

  2023-01-26Ar smilkalai tikrai veikia žmogaus psichologiją?
  ei pasijuntame, jog esame iš visų pusių apsupti nuolatinės įtampos, o mūsų mintys pakrikusios, tada smilkalai gali pasitarnauti kaip tikra ir pati geriausioji išsigelbėjimo iš tokios būsenos priemonė. Kaip mano aromaterapijos specialistai, jeigu žmogus susikuria savo paties sugalvotus smilkalų naudojimo ritualus ir juos atlieka arba ryte, ar vakare, jis pajunta palengvėjimą, nes nuramina protą bei jausmus ir visai kitomis akimis pažvelgia į tai, kas vyksta aplinkui. Tai reiškia, jog smilkalai tikrai gali paveikti žmogaus psichologiją. Kiek kartų per dieną siūloma pamedituoti? Kuo daugiau per dieną būnate užimti ir įtraukti į veržlų įvykių ritmą, tuo daugiau laiko specialistai pataria skirti meditacijai. Idealus variantas ...
 • „Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti…“

  2023-01-25„Maloniai kviečiame Tamstas atsilankyti...“
  Šie žodžiai skirti jums (mums) visiems, ir kviečia jie į tarpukario Marijampolėje gerai žinomų žmonių – šviesuolių, visuomenininkų – Aleksandros ir Andriaus Bulotų namus (P. Vaičaičio g. 16). Tai citata iš originalaus kvietimo į neretai čia vykusius įvairius renginius. Šį kartą irgi buvo sukviesta daug garbių žmonių – jiems pirmiems pristatyta užbaigta naujoji ekspozicija „Bulotų namai – tarpukario miestiškosios kultūros atspindys“. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė pakvietė Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą ir Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus direktorių Antaną Pilecką perkirpti simbolinę juostelę ir atverti kelią į šiuos namus. Projekto vadovė Jurgita Jasevičienė visus pakvietė į naująją ekspoziciją bei ...
 • Parvežė du „Aukso vainikus“!

  2023-01-25Parvežė du „Aukso vainikus“!
  Tradiciškai metų pradžioje geriausi visos Lietuvos tautodailininkai renkasi į baigiamąjį konkursinės parodos „Aukso vainikas“ renginį. Šį kartą geriausiais metų meistrais vertinimo komisija paskelbė medžio drožėją Gintautą Akstiną iš Alytaus apskrities, vilkaviškietę audėją Janiną Blažukienę ir kryždirbį Andrių Bieliuką iš Šakių rajono. Jie vainikuoti Mildos Gutauskienės sukurtais „Aukso vainikais“, taip pagerbiant juos kaip geriausius 2022-ųjų liaudies meno meistrus… Janina Blažukienė prie savo austų prijuosčių – jos jai pelnė „Aukso vainiką“. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Šiemet šventė vyko Gelgaudiškio dvare (Šakių r.). Jos dalyviams surengtas gražus koncertas, įvairių žanrų meistrus sveikino kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas ...
 • Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas

  2023-01-25Jono Totoraičio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas
  Praėjusį ketvirtadienį buvo paminėtos kunigo, vienuolio, profesoriaus, mokslų daktaro Jono Totoraičio 150-osios gimimo metinės. Renginys vyko jo vardu pavadintoje Marijampolės progimnazijoje. Tikrai gaila, kad nebuvo pakviesta ir miesto visuomenė, nes buvo informatyvu, jautru, gražu ir įsimintina. Kaip sukuždėjo viena šalia per renginį sėdėjusi gimnazistė – čia rimtas renginys, juk 150 metų… Reklamos labai trūko, nors renginys įtrauktas į Jaunimo sostinės programą. Taigi nenuostabu, kad ne kiekvienas, sutiktas Marijampolės gatvėse, pasakys, kas toks buvo šis žmogus, kodėl jo vardas suteiktas mokyklai. Renginį vedė Jono Totoraičio progimnazijos atstovai. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Vidurdienį kunigo vienuolio atminimui buvo aukotos Mišios Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.Vėliau minėjimas ...
 • Kuria patrauklų pienininkystės ūkį

  2023-01-21Kuria patrauklų pienininkystės ūkį
  „Nepamenu, kiek tada man buvo metų, dar nedaug, tėvų draugų ūkyje padėjau rinkti akmenis. Nusibodo man tas darbas ir nusprendžiau eiti namo, pareikšdama: „Būsiu ūkininkė, bet akmenų nerinksiu.“ Ūkininke tapau, bet akmenis vis tiek renku“, – nusijuokia Radviliškio rajone pienininkystės ūkį plėtojanti jaunoji ūkininkė Ieva Bitaitytė, viena iš 2022 m. konkurso „Gerieji KPP pavyzdžiai – TOP 10 geriausių KPP pavyzdžių Lietuvoje“ nugalėtoja. Ji apdovanota už sėkmingai įgyvendintą projektą, finansuotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkui įsikūrimui“. Ūkininkauja prosenelių žemėje „Nenorėjau gyventi mieste, o pasilikusi kaime norėjau turėti savo ūkį. Imtis šios ...
 • Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui

  2023-01-20Interjero patarimai renkantis stalą naujam būstui
  Interjero dizainas turi ilgą istoriją – juk jau daugelį šimtmečių skiriame daug dėmesio mus supančios erdvės išvaizdai. Mūsų namai buvo, yra ir bus opozicija išoriniam pasauliui, kupinam pavojų ir chaoso. Gyvenamąją vietą visada pasirenkame ir įrengiame vadovaudamiesi tam tikrais principais: tai mūsų mažas mikropasaulis, kuriame gyvena mūsų artimieji ir vyksta kasdienis gyvenimas. Kiekvienuose namuose valgomasis yra ideali vieta šeimai susiburti. Šeimos, kurios valgo kartu vienoje vietoje, turi galimybę pabendrauti ir pasimėgauti vieni kitų draugija. Žinoma, norint sėkmingai valgyti ir turėti gerai įrengtą valgomąjį, reikia tobulo stalo, kurį galite įsigyti internetu. Čia pateiksime keletą patarimų, kaip išsirinkti valgomojo stalą savo namams. Dydis Pirmiausia renkantis stalą ...
 • Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla

  2023-01-18Kauno apygardos teismui perduota „Kamuolinių“ byla
  Lietuvos Respublikos prokuratūra išplatino pranešimą apie Kauno apygardos prokuratūros apygardos teismui su kaltinamuoju aktu perduotą nusikalstamo susivienijimo grupuotės bylą. Iš viso dėl labai sunkių nusikaltimų kaltinimai pareikšti septyniems asmenims, dalyvavusiems K. K. suburtoje grupuotėje. Jiems inkriminuojami kaltinimai: disponavimas labai dideliais kiekiais narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis (kanapės, kokainas, ekstazis), šaunamaisiais ginklais, dideliu kiekiu šaudmenų. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Po sėkmingos „Aro“ pareigūnų operacijos. Lietuvos policijos nuotraukos Gauja veikė Alytaus, Marijampolės, Kauno apskrityse ir užsienyje Bylos duomenimis, septyni organizuotos grupės nariai ...
 • Tie žmonės žvelgia lyg šventieji…

  2023-01-18Tie žmonės žvelgia lyg šventieji...
  O gal kaip tik – atvirkščiai: šventųjų žvilgsniai tokie žmogiški, kad nė nesuabejoji nei jų gerais darbais, nei šventumu, nei tuo, kad galėtų prisėsti prie tavęs, nuo darbų pavargusio, ir ištraukti iš kelionkrepšio duonos žiauberę… O gal – atvirkščiai: pats nedvejodamas pakviestum? Į tokias mintis ar nuojautas nejučia panyri, vaikščiodamas tarp žmonių ir šventųjų skulptūrų – didesnių ir mažesnių – kurias teoriškai jungia tik medis ir prie jo prisilietusi kuriančio žmogaus ranka. „Pavydėdavau žmonėms, kurie tokius gražius darbus daro“, – sako meistras, dabar priverčiantis stabtelėti ir įsižiūrėti į kiekvieną jo kūrinį…Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Taip, ko gero, pasijuto ne vienas, atėjęs į kalvarijiečio ...
 • Kuo daugiau pinigų – tuo geriau? Su viena sąlyga…

  2023-01-18Kuo daugiau pinigų – tuo geriau? Su viena sąlyga...
  Jeigu tie pinigai – iš bankomato ar slaptojo seifo ir šiuo metu cirkuliuoja tiek pas mus, tiek pasaulyje – kiek bebūtų, ne jie šiuo atveju svarbūs. Nes tikroji vertė ir vertybė – pinigų amžius: kuo senesni (iš šalies žvelgiant net į įprastus nepanašūs), retesni, tuo vertingesni, nes liudija praeitį, o tiems, kas imasi detektyvo vaidmens ir pradeda aiškintis – kas, kaip, kada ir kodėl – jie tampa tikru istorijos faktų lobynu. Neretai – su daugeliu mįslių ir paslapčių. Atradimais ir… nusivylimais, diskusijomis. Kad tas istorijas išanalizuotum, reikia ir kantrybės, ir analitinio proto, ir aklai netikėti jau esamomis teorijomis. Tam prireikia ...
 • Sūduvos metai nesibaigia

  2023-01-18Sūduvos metai nesibaigia
  Tai įrodo ir 2023-aisiais daugelyje vietovių, kultūros erdvėse tebevykstantys įvairiausi renginiai. Kai kurie jų – tarsi praėjusių apžvalga, tam tikrų darbų ciklo užbaigimas, tačiau dauguma tiesiog vyko prieš paskelbiant (oficialiai įteisinant) Sūduvos metus ir tęsiasi jie šiemet. Dieve duok – tegul tęsis ilgai, nes argi kada kažkam atiduosime savo žemę, vardą ir laiką? Ne vienerius metus Marijampolės kultūros centras gražiai bendrauja su Kybartų kultūros centro menų studija „Smiltys“: marijampoliečiai vis turi progų susipažinti su nuosekliai, įdomiai dirbančių kūrėjų darbais – jais ypač pradžiugina po kiekvieną vasarą rengiamų plenerų. Keletą pastarųjų kartų jie vyko Kuršių nerijoje, tačiau šiemet, minint savo kūrybinės veiklos ...
 • „Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto…“

  2023-01-14„Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto...“
  (Kazio Bridžiaus 115-osioms gimimo metinėms) Šių metų sausio 15 d. sukako 115 metų, kai gimė tarpukaryje Marijampolėje leisto laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius Kazys Bridžius (1908–1982). Gimė K. Bridžius Šunskuose smulkaus verslininko šeimoje. Tėvai keletą metų uždarbiavo Anglijoje – čia gimė sūnūs Jurgis ir Juozas, o grįžus į Lietuvą – dukra Marytė ir pagrandukas Kazys. Vyresnieji vaikai mažai ragavo mokslo, tad nors jaunylis bus mokytas – nusprendė tėvai ir leido jį į Marijampolės gimnaziją. Jaunuolis buvo smalsus, mėgo literatūrą, ypač Dž. Bairono poeziją, kuri jam darė didžiulį įspūdį. Kai savo šeimoje susilaukė sūnaus (t. y., šių eilučių autoriaus), parinko Manfredo vardą pagal to paties ...
 • Kardokų kaimo sankryžoje – moderni apšvietimo sistema

  2023-01-14Kardokų kaimo sankryžoje – moderni apšvietimo sistema
  Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės skelbtą projektą „Seniūnijų gyventojų iniciatyvų skatinimas panaudojant biudžeto lėšas gyvenamajai aplinkai pagerinti, teikiant idėjas infrastruktūriniams projektams seniūnijų teritorijose“ Kardokų kaimo centrinė sankryža ir kaimo ženklas apšviestas moderniu lauko šviestuvu su saulės ir vėjo baterijomis. Šviestuvas įrengtas Kazlų Rūdos savivaldybės kelio Kardokai–Braziūkai sankryžoje su rajoniniu keliu Višakio Rūda–Agurkiškės. Moderni įranga apšviečia svarbią Kardokų sankryžą. Kardokai – nedidelis kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje, kuriame iš viso gyvena vos apie 50 žmonių. Ši vietovė garsi čia veikiančia Kardokų gamtos mokykla, kuri skiriasi nuo įprastų mokymo įstaigų, nes mokymo procese daug dėmesio skiriama gamtai, gyvenamosios aplinkos gerinimui, ekologinių problemų sprendimui, kai stebint gamtą ...
 • Rado pusantro kilogramo užkasto kokaino

  2023-01-13Rado pusantro kilogramo užkasto kokaino
  Čia buvo slepiamas kokainas. Marijampolės apskrities VPK nuotraukos Trečiadienį Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai Marijampolės regione sulaikė Kauno miesto gyventoją, kuris dideliais ir labai dideliais kiekiais platino narkotines ir psichotropines medžiagas. Atliekant kratas ir kitus procesinius veiksmus pas įtariamąjį rasta daug pinigų – daugiau kaip 23 tūkstančiai eurų. Įtariama, kad jie įgyti nusikalstamu būdu. Prienų rajone aptikta įtariamojo naudota slėptuvė, kurioje buvo užkasta daugiau kaip pusantro kilogramo kokaino. Narkotinės medžiagos rinkos vertė viršija 150 tūkst. eurų. Tiek pas narkotikų platintoją rasta pinigų. Įtariamasis kaunietis Marijampolės apylinkės teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams. Už šią nusikalstamą veiką narkotikų platintojui gresia nuo ...
 • Lyg viskas buvo vakar

  2023-01-11Lyg viskas buvo vakar
  Šį penktadienį, sausio 13-ąją, tradiciškai minėsime Laisvės gynėjų dieną. Įmonių, įstaigų ir butų bei namų languose uždegsime vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, pagerbsime žuvusius Laisvės gynėjus, jų atminimui suliepsnos laužai. Laužai primena, kas vyko Lietuvoje sausio 13-osios naktį. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos Sausio 13-osios įvykiai. Turbūt sunkiai surastum Lietuvoje žmogų, kuris nežinotų, kas slypi už šios datos, ką ji mums, lietuviams, reiškia. Praėjo trisdešimt dveji metai nuo 1991-ųjų sausio, o prisiminimai apie tai, kas Lietuvoje vyko sausio 13-ąją, žmonių atmintyje tokie gyvi, lyg viskas būtų buvę vakar. Nesvarbu, ar tuo metu žmogus buvo dar moksleivis, studentas, ar garbaus amžiaus sulaukęs pilietis. Jis ...
 • Branginkime laisvę ir nepamirškime

  2023-01-11Branginkime laisvę ir nepamirškime
  Prisiminimais apie sausio 13-osios įvykius dalijasi buvęs Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas, Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojas Skirmantas Andriušis. Pareigūnus komandiravo į sostinę Pasak S. Andriušio, 1990 metų kovo 11-ąją Nepriklausomybę paskelbusi Lietuva, Sovietų sąjungos vadovybei buvo it krislas akyje. Ji ne tik kad nepripažino Lietuvos, kaip valstybės, bet visomis išgalėmis stengėsi palaužti ir atsukti istorijos ratą atgal. Lietuvos teritorijoje tuo metu buvo dislokuota iki dantų ginkluota daugiatūkstantinė sovietų armijos dalis, šalyje aktyviai veikė ir kitos Maskvos vadovaujamos, visokeriopai remiamos prosovietinės jėgos. Skirmantas Andriušis 1991 m. sausio mėnesį. Nuotrauka iš S. Andriušio archyvo Įžūlūs ir brutalūs veiksmai siekiant palaužti Nepriklausomybę atkūrusios mūsų tautos valią ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.