AD

Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

2023-ieji – Šventojo Juozapato metai

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties. Kuo svarbus Rytų (graikų) apeigų katalikų Šventasis Juozapatas Lietuvai, kodėl mes jį gretiname su vieninteliu Lietuvos šventuoju karalaičiu Kazimieru?

Juozapatas (Ivanas Gavrilovičius Kuncevičius) (1580–1623 11 12) – vienintelis ukrainietis, Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba unitas), popiežiaus Urbono VIII 1643 m. paskelbtas palaimintuoju, o popiežiaus Pijaus IX – 1867 m. – šventuoju; vienas iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (1617 m.) įkūrėjų, šventumui brendęs Ukrainoje, Lietuvoje (čia gyveno 1596–1617 m.) ir Baltarusijoje. 1963 m. jo palaikai perlaidoti Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje.

Šventasis Juozapatas ir Lietuva

Kilęs iš Voluinės Volodymyro, giliai religingas šešiolikmetis Ivanas atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato. Reikia manyti, kad jį labai sujaudino 1604 m. gegužės 10–12 d. Vilniuje vykę renginiai, iškilmingai sutinkant popiežiaus Klemenso VIII brevę, kuria Lietuvoje ir Lenkijoje buvo leista švęsti šv. Kazimiero – karalaičio Kazimiero (1458–1484) šventę. Vilniuje vykę vaidinimai ir pasakojimai apie šv. Kazimierą, jo gyvenimą ir darbus pagreitino Ivano Kuncevičiaus apsisprendimą stoti į vienuolyną, sekti šventojo lietuvio pavyzdžiu. 1604 m. jis įstojo į Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyną, tuo metu priklausiusį stačiatikiams, pasirinkdamas vienuolinį Juozapato vardą.

Kazlų Rūdos garbės pilietis prof. Juozas Banionis viename iš susitikimų su Vilniaus ukrainiečių bendrijos nare Viktorija Korvel. Nuotraukos iš autorės archyvo

1604–1609 m. Juozapatas intensyviai mokėsi, ruošė besiruošiančius stoti į vienuolyną, 1609 m. įšventintas į kunigus. Tais pačiais metais karalius Zigmantas III Vaza karališkuoju ediktu Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią ir vienuolyną perdavė graikų (Rytų) apeigų katalikams (unitams). Mūrinę bažnyčią 1514 m. pastatė kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis kaip padėką Dievui už pergalę prieš Maskvos kariuomenę 1514 m. mūšyje prie Oršos, 2014 m. ši, viena seniausių Lietuvos bažnyčių, paminėjo 500 metų jubiliejų. Juozapatas 1614 m. buvo išrinktas Vilniaus bazilijonų vienuolyno archimandritu (vyresniuoju).

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrimas

1617 metais Juozapatas ir Veljaminas Rutskis Rūtos dvare (prie Naugarduko) sukvietė bazilijonų vienuolynų kapitulą (vyresniųjų susirinkimą). Priėmusieji laikmetį atitinkančią Veljamino Rutskio parengtą regulą (vienuolinio gyvenimo taisykles) susijungė į Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną – Švč. Trejybės kongregaciją – su centru Vilniuje, kuris tapo Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino lopšiu. Pradžioje jį sudarė penki bazilijonų vienuolynai (Vilniaus, Bitėnų, Žyrovičų, Minsko ir Naugarduko), tačiau greitai prie jų jungėsi kiti. Tai vienintelis ordinas, įkurtas Lietuvoje (prie vienuolių bazilijonų pavardžių rašoma santrumpa OSBM (lotyniško pavadinimo Ordo Sancti Basilii Magni pirmosios raidės).

Rytų (graikų) apeigų katalikams priklausantys tikintieji dar vadinami unitais – taip jie pavadinti po Brastos bažnytinės unijos (1596 m.), kada dalis stačiatikių pripažino vienybę su popiežiumi. Stačiatikiai prisiekė popiežiui ištikimybe, išprašė, kad ir toliau galės melstis Rytų apeigomis. Tad visi tie, kurie sutiko su Brastos Bažnytinės unijos priimtais nutarimais buvo pradėti vadinti unitais arba Rytų (graikų) apeigų katalikais.

Šventojo Juozapato portretas. Įrašas: „Polocko arkivyskupas, kankinys šventasis Juozapatas OSBM. Dailininkas Igoris Kistečok, mecenatai Korylkevičių giminė, Igumeno t. Mykolajaus (Ruslano Kozelkivskio) OSBM iniciatyva. Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčiai ir bazilijonų vienuolynui. Lenkija, 2022 m. spalis“.

Tačiau Brastos Bažnytinės unijos nutarimai plačiai imti įgyvendinti tik įkūrus Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną.
Jėzuitai, pranciškonai, domininkonai ir kiti katalikiški ordinai bei kongregacijos į Lietuvą atvykdavo iš įvairių kraštų diegti dvasingumo, kelti mokslo, kultūros ir švietimo. Lietuvoje įkurtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas labai greitai tapo žinomas savo plačiašake veikla, jo nariai buvo kviečiami į įvairias LDK vietoves.

arkime, broliai žemvaldžiai Jonas ir Antanas Beinoriai 1749 m. pasikvietė Vilniaus bazilijonus į Padubysį (Šiaulių r.), išskyrė jiems žemės, davė lėšų. Vienuoliai pastatė bažnyčią, vienuolyną, atidarė mokyklą, įkūrė biblioteką – vietovei augant, vietiniai gyventojai ją ėmė vadinti vienuolių vardu – Bazilionais. Ir dabar netoli Šiaulių yra Bazilionų miestelis, jame Šv. Bazilijaus Didžiojo vardu tituluota bažnyčia. Tai vienintelė vietovė pasaulyje, įamžinusi vienuolių bazilijonų vardą ir vienintelė tokį vardą turinti bažnyčia Lietuvoje.

Žinių apie šventąjį Juozapatą ir vienuolius bazilijonus sklaida

Nuo 2001 m. Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos iniciatyva (prezidentė dr. Aldona Vasiliauskienė) pradėtos organizuoti šiam ordinui skirtos tarptautinės mokslinės konferencijos. Dešimt konferencijų vyko Lietuvoje, penkios – Ukrainoje. 2017 m. lietuvių ir ukrainiečių kalbomis išleista dešimtos konferencijos mokslinė medžiaga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“.

Konferencijose mokslininkai iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Romos, Prancūzijos kalbėjo apie ordino atliktus darbus, jo svarbą Lietuvai, apie vieną ordino įkūrėjų šventąjį Juozapatą, jo dvasingumą, gebėjimą prakalbinti žmogaus sielą, uždegti jį meile ir tikėjimu Dievu, jo dėmesį ir rūpestį vargšais, įsimintinus Juozapato pamokslus, jo paties liudijamą tikėjimo pavyzdį. Juozapatas gyveno Dievui ir mokė žmones sekti Dievu, o meilės Dievui, bažnyčiai ir žmonėms jį išmokė motina. Šventąjį Juozapatą galima laikyti ekumenizmo idėjų įgyvendintoju to meto sąlygomis.

Kelias į Altoriaus garbę

1617 m. Juozapatas buvo išrinktas Polocko vyskupu. Jo šūkis: „TEGUL VISI BUS VIENA!“ (Jn. 17, 21). 1623 m. lapkričio 12 d. vizitacijos Vitebske metu Juozapatas buvo žiauriai nužudytas prieš Bažnyčios vienybę kovojusių priešų: niekdariai, išsityčioję iš jo kūno, įmetė į Dvinos upę. Po šio žiauraus susidorojimo popiežius Urbonas VIII kreipėsi į karalių Zygimantą III siūlydamas griežtai nubausti kaltininkus. Sudaryta speciali tyrimo komisija, kuriai vadovavo kancleris Leonas Sapiega. Į Vitebską atvykus tyrimų komisijai, didžiulė dalis maištininkų pabėgo iš miesto. Į teismą buvo atvesta 19 asmenų, jie nubausti mirties bausme.

Dar 71 pabėgo, nuteisti už akių. Visų kaltininkų turtas konfiskuotas. Vitebsko miestui atimtos Magdeburgo teisės (tik 1641 m. sugrąžintos), nuo rotušės ir bažnyčių nuimti varpai: jie kvietė susidoroti su vyskupu. Meletijus Smotrickis, kaip kurstytojas, apkaltintas dėl Juozapato mirties, pabėgo į Žečpospolitą, o 1624 m. pradžioje – per Konstantinopolį į Artimuosius Rytus.

1626 m. sugrįžęs į Kijevą, metropolitui Veljaminui Rutskiui pripažino savo kaltę, išpažino katalikų tikėjimą ir iš griežto stačiatikio tapo aktyviu unijos šalininku. Popiežius Urbonas VIII įsakė jam aprašyti Juozapato mirtį. Buvo sudaryta komisija Juozapato mirties aplinkybėms tirti, pradėtas pagreitintas kanonizacijos procesas – užvesta beatifikacijos byla.

Beatifikacijos bylos metu tiriant Juozapato gyvenimą, veiklą ir šventumą, liudijo kartu su juo darbavęsi vienuoliai: 1612 m. kartu su Juozapatu vienoje celėje vienerius metus gyvenęs Antonijus (Anastazijus Seliava) (1583–1655), būsimasis protoarchimandritas ir Kijevo metropolitas (1641–1655). Jis beatifikacijos bylai rinko medžiagą.

Šv. Juozapato ikonos autorius Igoris Kistečokas (viduryje) su Šv. Juozapato gerbėjais Laimute ir Rimantu Čekeliais prie pirmosios Švč. Mergelei Marijai skirtos ikonos Švč. Trejybės graikų (Rytų) apeigų katalikų bažnyčioje.

Greitai buvo paskelbti Juozapato užtarimu įvykę stebuklai (aklieji praregėjo, išgijo paralyžiuotieji, sergantys širdies ligomis), surastas vandenyje nesuiręs jo kūnas. Visa tai buvo patikrinta Bažnyčios ir išgijusiųjų ar liudininkų priesaikomis. Jo šventumą po mirties prisiekdami patvirtino beveik 150 liudininkų. Šventojo Juozapato nuodėmklausys Genadijus Chmelnickis 1628 m. prisiminė: „Prie jo karsto ateina prašydami užtarimo ir per jį patiria didžiulę malonę ir stebuklus“. Asmenį palaimintuoju iškilmingu aktu skelbia Popiežius. Akte patvirtinama, kad palaimintasis pasižymėjo išskirtinėmis dorybėmis ir yra krikščioniško gyvenimo pavyzdys.

1643 m. gegužės 16 d. Popiežius Urbonas VIII pasirašė beatifikacijos dekretą apie Juozapato paskelbimą palaimintuoju. Iškilminga šventė įvyko Vilniuje, dalyvaujant Lenkijos karaliui Vladislovui Vazai (1595–1648) ir karalienei Cecilijai Renatai Habsburgaitei (1611–1644).

Po 224 metų, 1867 m. birželio 29 d., popiežius Pijus IX Juozapatą paskelbė šventuoju ir Lenkijos bei Rusijos globėju.

1923 m. popiežius Pijus XI šventajam Juozapatui skyrė encikliką „Ecclesiam Dei“ (Dievo bažnyčia). Joje popiežius pabrėžė Juozapato ypatingo šventumo, gyvenimo tyrume ir neturte pavyzdį. Popiežius Jonas Paulius II Juozapatą Kuncevičių pavadino „Vienybės apaštalu“.

Šventasis Juozapatas – Ukrainos globėjas, jo vardu pavadintas bazilijonų (Šv. Bazilijaus Didžiojo) ordinas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas.

Lapkričio 12-oji kasmet minima kaip šventojo Juozapato gimimo dangui diena. O jubiliejiniais 2023 metais kiekvieno mėnesio 12-oji diena Bažnyčios paskelbta mažaisiais šventojo Juozapato atlaidais.

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Naujausia informacija

 • Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?

  2023-03-30Kaip sukurti iš mados greitai neišeisiantį namų interjerą?
  Kiekvienas kurdamas savo namus nori, jog interjeras kuo ilgiau neišeitų iš mados ir pokyčius planuoti reikėtų bent po dešimtmečio. Tačiau ar tikrai įmanoma sukurti greitai nepabosiantį ir ilgus metus aktualiu išliksiantį namų interjerą? Mes sakome, kad taip ir šiame straipsnyje pateikiame kelis patarimus, ką daryti, kad susikurtas stilius džiugintų ilgai, o jo atnaujinimui neprireiktų kardinalių pokyčių. Magrės baldai nuotrauka Sumaniai pasirinkta spalvų paletė Pirmasis dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra spalvų paletė. Pasirinkite namų stilių (modernų, klasikinį, skandinavišką, eklektišką ir pan.), tuomet pasižiūrėkite, kokios spalvos dominuoja. Nors griežtų taisyklių nėra, tačiau yra tam tikros gairės. Žinoma, jei nenorite drąsiai eksperimentuoti, geriau ...
 • Tik nesumindyk dilgėlės!

  2023-03-30Tik nesumindyk dilgėlės!
  Daiva Klimavičienė Pokalbis su Snieguole Tamulaitiene, besiruošiančia su šeima gyventi Narto kaime (Marijampolės sav.), buvo nuotaikingas, pozityvus ir įkvepiantis. Snieguolė labai rimtai pasiruošė laukdama mūsų – virė pirmųjų dilgėlių sriubą ir gamino žaliąjį kokteilį. Kadangi diena buvo šilta ir saulėta, tai buvo galima pavadinti priešpiečiais ant pirmosios žolės jaukiame namų kieme. Snieguolė Tamulaitienė: „Netingėkime pasilenkti ir pasiskinti pievoje augančių natūralių vitaminų.“ Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kojos duotos ne tam, kad ant fotelio gulėtų Snieguolė yra chemikė. Studijuodama domėjosi ne tik Mendelejevo lentele, bet ir tuo, kaip žmoguje vyksta įvairios „chemijos“ – priklausančios ir nuo maisto, ir nuo fizinio krūvio, ir nuo juoko ar įsimylėjimo. ...
 • Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?

  2023-03-30Kokios yra populiariausios odontologijos paslaugos?
  Norint palaikyti sveiką bendrą savijautą, svarbu reguliariai lankytis ne tik pas šeimos gydytoją, bet ir odontologą. Žinoma, norint džiaugtis estetiška ir sveika šypsena, taip pat svarbu tinkamai prižiūrėti burnos ertmę namuose. Visgi, kiekvienas į odontologo kabinetą atvyksta dėl skirtingų priežasčių. Šiame straipsnyje pateiksime vienas populiariausių odontologijos paslaugų visame pasaulyje. Burnos higiena Visos odontologijos paslaugos – svarbios, siekiant gražios, estetiškos ir sveikai atrodančios šypsenos. Net ir valant kiekvieną dieną dantis ir tarpdančius, dantys gali pasidengti apnašomis, o sunkiai prieinamose vietose – kauptis maisto likučiai. Specialistai rekomenduoja reguliariai atlikti burnos higieną, 2 kartus per metus. Burnos higienistas procedūros metu pašalina tiek minkštas, tiek kietas ...
 • Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti

  2023-03-30Susidūrėte su iššūkiais poroje? 4 patarimai, kaip juos įveikti
  Visos poros viename ar kitame santykių etape susiduria su tam tikrais iššūkiais. Dažniausiai taip nutinka dėl išsiskiriančių nuomonių ar nepasitikėjimo vienas kitu. Tačiau tokias situacijas galima išspręsti nuoširdžiai pasikalbėjus su partneriu ar pasinaudojus tam tikrais sėkmingų santykių patarimais. Pagrindinius iš jų dabar ir apžvelgsime. 1. Išklausymas Sėkmingi santykiai yra pagrįsti gebėjimu išklausyti ir išgirsti vienas kito poreikius. Taip partneriui leidžiate suprasti, kad jums rūpi, ką jis sako. Dažnai konfliktų metu yra išsakomi įvairūs poreikiai, norai ir lūkesčiai. Tad išklausymas gali padėti geriau reaguoti ir kitose poros gyvenimo situacijose, ypač tuomet, kai norite parodyti meilę kitam. 2. Fizinis intymumas Įsisukus į darbų ir kasdienybės rutiną, ...
 • Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“

  2023-03-29Dvi pirmosios vietos mados festivalyje „Sniego karalienė-2023“
  Loreta AKELIENĖ Kaip sakoma, kiekvienam savo, o kažin kas sudėtingiau: ar pasiūti rūbą, ar jį ant podiumo pademonstruoti? Apie tai pasikalbėjome su Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos aštuntoke Justina Milončiūte. O proga labai maloni: šios progimnazijos mokinių sukurta rūbų kolekcija buvo pripažinta geriausia tarptautiniame konkurse, taip pat pirma vieta skirta vienai mokinei už puikų pasirodymą ant podiumo. Aštuntokė Justina Milončiūtė sakė, kad rankdarbiai jai visada sekėsi. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Kolekcija sukurta iš atliekų Kovo pradžioje Ukmergėje vykusiame Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „Sniego karalienė-2023“ Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos Drabužių dizaino studijos, kurios vadovė – mokytoja Audronė Albertynė, rūbų kolekcija laimėjo I vietą. Dar ...
 • Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą

  2023-03-29Planuojantiems renovuoti daugiabutį – galimybė gauti finansavimą
  Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) skelbia, kad dabar pasiryžti daugiabučio modernizacijai bus paprasčiau, nes Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pradeda vykdyti 2021–2027 m. investicijų programą, skirtą daugiabučių modernizavimui. Jos metu naujo laikotarpio lėšomis atnaujinamos finansinės priemonės. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa vyksta jau ne pirmus metus, tačiau gyventojams dažnai vis dar kyla klausimų dėl paskolos renovuoti daugiabutį. Suvokimas, jog reikės ją grąžinti yra priežastis, trukdanti rinktis namo atnaujinimą ir užsitikrinti kokybiškesnį gyvenimą. Tikimasi, kad procesus paspartinti padės VIPA finansinis įsitraukimas. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); „Finansavimo sąlygose numatyta, jog paskolų metinė ...
 • Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas – pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!

  2023-03-28Medinių sodo namelių ilgaamžiškumas - pagaminti taip, kad tarnautų ilgus metus!
  Nuosavas sodas – tai ne tik poilsis, bet ir darbas. Norint mėgautis šviežiomis daržovėmis ir gražia sodo augmenija, pirmiausia reikia joms skirti daug dėmesio ir turėti tinkamą auginimui skirtą techniką. Sodui prižiūrėti reikia daug įrankių. Jų saugojimas ir sandėliavimas – tai ne tik estetikos, bet ir saugumo, naudojimo paprastumo bei geros būklės įrangos priežiūros klausimas. Tam puikiai tiks tvarkinga sodo namelis įrankiams. Rinkoje platus sodo namelių pasirinkimas – nuo ​​didelių ir erdvių iki mažų ir kompaktiškų. Dažniausias pasirinkimas – sodo įrankių namelis iš medžio, kuriuos rasite timbela.lt . Paruošti nameliai yra tvarkingi, vizualiai patrauklūs ir lengvai pastatomi, bet kurioje savo sodo vietoje. ...
 • Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?

  2023-03-28Kodėl verta investuoti į kokybišką namų apšvietimą?
  Apšvietimas yra labai svarbus namų aspektas. Jo charakteristikos apima ir puošybą, ir komfortą, gerovę ir tvarumą. Galvojant apie apšvietimo projektą, svarbu atsižvelgti į visus šiuos klausimus ir pasirinkti tai, kas labiausiai tinka jūsų interjerui. Apšvietimas sugeba paveikti mūsų produktyvumą, susikaupimą ir net poilsio akimirkas, o taip pat suteikia daugiau funkcionalumo kambariams. Tam būtina žinoti apšvietimo tipus, spalvų temperatūrą, lempas, šviestuvus ir visa kita, kas gali turėti įtakos erdvės apšvietimui. Geras apšvietimo dizainas namą paverčia namais. Jis vertina interjero dizainą ir architektūrą, todėl turėtų būti sukurtas taip, kad atspindėtų, kaip naudojame savo namus. Namas gali turėti gražiausią interjero dizainą ir įspūdingą architektūrą, ...
 • Saulės elektrinės komponentai: moduliai, saulės baterijos ir inverteriai

  2023-03-28
  Atsinaujinančios energijos ištekliai plačiai naudojami ne tik verslų, tačiau taip pat ir privačių asmenų, kurie siekia gyventi ne tik kur kas tvariau, tačiau taip pat ir pigiau. Taip, tai tikrai įmanoma ir dažniausiai Lietuvoje tam pasitelkiama saulės energija, kurios išgavimo galimybės yra gana plačios ir prieinamos visiems, kurie jomis domisi. Jeigu norite susipažinti su saulės elektrinių komponentais – plačiau siūlome domėtis https://www.specdarbai.lt/produkto-kategorija/saules-elektrines/saules-moduliai/. Taip pat svarbu, kad renkantis sistemas būtų tariamasi su specialistais, kurie įvertinę reikalingą galią, Jūsų namo stogo poziciją, elektros įvado tipą bei kitas smulkmenas nurodytų jums labiausiai tinkamas elektrinės dalis. Žinoma, supažindintų su priedais, kurie suteikia sistemai daugiau galimybių, ...
 • Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui

  2023-03-28Nuo subtilių žiedų iki drąsių elementų: Auksiniai žiedai, tinkantys kiekvienam stiliui
  Auksiniai papuošalai populiarūs ir reikalingi aksesuarai, visiems žmonėms jau daug metų, nes jie gali papuošti bet kokį stilių ir bet kokia proga. Tačiau, kaip išrinkti tinkamą žiedą, papuošalą su kristalais, ar auskarus, kad jie tiktų visur ir visada ir prie bet kokio apsirengimo stiliaus? Šiame straipsnyje aptarsime, kokios yra pasirinkimų galimybės renkantis auksinius žiedus, kurie atitiktų bet kokius skonius ir Jūsų apsirengimo stilių. Klasikinis auksinis žiedas. Klasikinis auksinis žiedas yra stilingas, nepriklausantis nuo mados tendencijų ir puikiai tinka bet kokiam skoniui, bei apsirengimo stiliui. Paprastas, bet elegantiškas, jis gali būti papuoštas perliukais arba deimantais, kad suteiktų jam šiek tiek papildomo blizgesio. ...
 • Viskas, ką turėtumėte žinoti apie „tripod“ testus: Estų sukurti „Tripod“ testai – revoliucija personalo atrankų procese

  2023-03-28
  Estų psichologų sukurti „Tripod“ testai spėjo tapti žvaigžde ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Lietuvoje šių testų pavadinimas yra girdėtas daugeliui kada nors į darbo poziciją kandidatavusių žmonių ar darbuotojo ieškojusių personalo specialistų. Tad kuo „Tripod“ testai ypatingi ir kaip jie šiandien prisideda prie sklandesnio darbuotojų atrankų proceso? Kas yra „Tripod“ testas? „Tripod“ testais yra vadinami standartizuoti, objektyvūs metodai, kurių taikymas suteikia galimybę pamatuoti laike nekintančias kandidato į darbo vietą savybes. Šių testų naudą jaučia ne tik darbdaviai, bet ir potencialūs darbuotojai – atlikę „Tripod“ testus jie turi galimybę suprasti, ar darbo pozicija suderinama su jų asmeninėmis savybėmis. Ką ...
 • Ką privalu turėti namų vaistinėlėje?

  2023-03-28
  Kiekvienas savo namuose privalo turėti vaistinėlę. Klaidinga manyti, kad pirmosios pagalbos vaistinėlė namuose nėra reikalinga, nes esate tikri savo namų saugumu. Vis dėlto, niekada negalite žinoti kokia nelaimė gali nutikti jūsų namų erdvėje. Visada turėdami svarbiausių vaistų ir pirmajai pagalbai suteikti reikalingų įrankių galėsite jaustis ramiau. Atsitikus nelaimingam įvykiui kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į stresinę situaciją. Vieni geba išlaikyti šaltą protą ir suteikti pagalbą nukentėjusiam, o kiti pasimeta ir negali blaiviai mąstyti. Dėl to, privalu pasirūpinti medikamentais, kad galėtumėte pagelbėti įvairiose situacijose. Namų vaistinėlė privalo būti pritaikyti visų šeimos narių poreikiams. Būtina atsižvelgti į jų amžių, turimas ligas, alergijas ir ...
 • Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?

  2023-03-28Kokią įtaką Jūsų sveikatai turi nuoseklus šviežiai spaustų sulčių vartojimas?
  Kaip jau sako ir rodo pavadinimas, šviežiai spaustos sultys yra neįtikėtino kiekio maistinių medžiagų rezervas mūsų maistui. Pagamintas iš itin daug vitaminų ir mineralų turinčių ingredientų, šis gėrimas padeda organizmui visada išlikti sveikam ir sureguliuotam kasdieniuose procesuose, be to, kadangi yra visiškai vegetariškas, jame nėra laktozės ir cholesterolio, mitybos mokslas nurodo, jog idealiai tinka veiksmingiausios dietos metu. Vienas iš pagrindinių šio recepto komponentų yra puikus vaisių ir daržovių derinys, kad kasdieniame gyvenime būtų daugiau nuotaikos ir energijos. Tokie ingredientai kaip apelsinas, morkos, agurkas, melionas ir citrina kartu sukuria ne tik gerą sveikatą, bet ir neišmatuojamą skonį ragaujantiems. Ir geriausia, kad šis stebuklas ...
 • Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai

  2023-03-28Moteriški diržai: stilingas aksesuaras bet kokiai aprangai
  Diržas yra ne tik praktiška garderobo dalis, bet ir stilingas aksesuaras, kuris gali suteikti jūsų aprangai papildomos elegancijos ir stiliaus. Moteriški diržai yra populiarus aksesuaras, kuris tinka prie bet kokios aprangos – nuo kasdieninių džinsų iki vakarinių suknelių. Tačiau, jei Jums kyla problemų kur įsigyti gražų, įdomų ir stilingą diržą, kuris galėtų būti puiki Jūsų aprangos dalis, tai siūlau pasinaudoti internetinės svetainės kuri prekiauja šiai aksesuarais paslaugomis: bagsandmore.lt, nes tik čia rasite kokybiškų diržų pasirinkimą už priimtiną kainą. Moteriški diržai yra universalus pasirinkimas, kuris tinka prie bet kokios aprangos. Jie gali būti paprasti ir minimalistiški arba ryškūs ir dekoratyvūs. Tai priklauso ...
 • Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį

  2023-03-28Plieninis angaras jūsų verslui – sprendimas, perkelsiantis jūsų įmonę į kitą lygį
  Plieninio angaro statyba, iš pirmo žvilgsnio, yra sudėtingas statybos procesas, tačiau įsigilinus į tam tikrus aspektus, tai neturėtų kelti nei baimės, nei nerimo. Yra daugybė savo srities specialistų, kurie gali jums padėti priimti geriausius sprendimus, todėl stambūs statiniai jūsų verslui neturėtų būti priimti skubotai – visada galima domėtis, konsultuotis bei tartis su savo sritį gerai išmanančiais žmonėmis. Dažnai žmonės klausia, kokias savybes turi atitikti kokybiškas plieninis angaras? Šiame straipsnyje aprašysime kelias pagrindines taisykles, kurių reikia nepamiršti projektuojant ir statant plieninę konstrukciją – angarą. Jei bent iš dalies vadovausitės mūsų patarimais, kaip investuotojas galėsite džiaugtis naudingu ir pigiai statomu bei eksploatuojamu plieniniu ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.