Vienybė težydi

 

Suvalkų koridorius

Sekite mus:

_____________

Skelbimai, sveikinimai, užuojautos

______________

„Aš amžių klajūnas, neradęs žadėtojo krašto...“

(Kazio Bridžiaus 115-osioms gimimo metinėms)

Šių metų sausio 15 d. sukako 115 metų, kai gimė tarpukaryje Marijampolėje leisto laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius Kazys Bridžius (1908–1982).

Gimė K. Bridžius Šunskuose smulkaus verslininko šeimoje. Tėvai keletą metų uždarbiavo Anglijoje – čia gimė sūnūs Jurgis ir Juozas, o grįžus į Lietuvą – dukra Marytė ir pagrandukas Kazys. Vyresnieji vaikai mažai ragavo mokslo, tad nors jaunylis bus mokytas – nusprendė tėvai ir leido jį į Marijampolės gimnaziją. Jaunuolis buvo smalsus, mėgo literatūrą, ypač Dž. Bairono poeziją, kuri jam darė didžiulį įspūdį. Kai savo šeimoje susilaukė sūnaus (t. y., šių eilučių autoriaus), parinko Manfredo vardą pagal to paties pavadinimo draminę poemą. Labai žavėjosi S. Jesenino eilėraščiais (gerai mokėjo rusų kalbą), vertė juos ir spausdino. Jaunystėje domėjosi žurnalistika, talkino advokatui Andriui Bulotai, bendradarbiavo K. Stikliaus redaguotose „Šešupės bangose“. Jaunas pradėjo rašyti eilėraščius, kurie pateko į 1931 m. išleistą knygutę (pasirašė slapyvardžiu Alfredas Banga, slapyvardžiais pasirašinėjo ir vėliau).

K. Bridžius žurnalistinę veiklą pradėjo Šiauliuose, kur bendradarbiavo ir pats redagavo tokius laikraščius, kaip „Šiaulietis“, „Momentas“. Spausdino aštrius, kritiškus straipsnius po 1926 metų perversmo – tai nepatiko karininkijai. Jauni karininkai Šiauliuose Kaziui Bridžiui porą kartų pagrasino, bet jaunasis korespondentas nenurimo. Vieną naktį su trenksmu išvertę jo kambario duris, karininkai įsiveržė ir ištraukę iš lovos nusivežė jį automobiliu į Šiaulių pakraštį, Piktmiškį. Gerokai aplamdė šonus ir prigrasino iki vidurdienio dingti iš Šiaulių. Antro perspėjimo K. Bridžius nelaukė ir grįžo į Marijampolę…

1930 m. atlikęs karinę tarnybą buvo pakviestas redaguoti „Suvalkietį“. Laikraščio leidėjas buvo Petras Mažunaitis, anksčiau dirbęs Kaune ir turėjęs giminių Amerikoje. Pirmas numeris išėjo 1930 m. balandžio 17 d. Pradžioje laikraštis neturėjo didelio pasisekimo, buvo neįdomus, mažai prenumeratorių – vos 800, bet redaguojant K. Bridžiui, tapo įdomesnis, skelbė apskrities naujienas iš valsčių, dailininkas Juozas Penčyla (1908–1979) paįvairindavo laikraštį šaržais, karikatūromis.

Iliustruodamas „Suvalkiečio“ trečiųjų metinių sukaktį jis nupiešė leidėją P. Mažunaitį besukantį „perpetuum mobile“ (lot. amžinąjį variklį): kad žodžiai ir popieriai virstų pinigais, o redaktorių K. Bridžių – iki prakaito rašantį naują straipsnį ir svajojantį apie vedybas, Nobelio premiją, spaudos balių, loteriją ir dienraštį… Spaudos baliai tuo metu buvo populiarūs, ten rinkdavosi Marijampolės elitas, būdavo loterija, dalyvių aprangos kodas – frakas. Viename šaržų J. Penčyla pavaizdavo savo draugą K. Bridžių su fraku ir madinga tuo metu jauniems džentelmenams lazdele.

K. Bridžiaus straipsniai, kai kurie interviu (pvz., straipsnis apie žydų tautybės dailininką Maksą Bandą (1900–1974), kuris 1933 m. svečiuodamasis JAV nutapė prezidento Franklino Ruzvelto portretą) turi išliekamąją vertę. Dailininko talentą dar 1932m. liepos 17 d. numeryje atskleidė būtent K. Bridžius. Dabar citatos iš to straipsnio yra Gaono muziejuje Vilniuje.

„Suvalkietis“ ėjo iki 1936 m. Keitėsi redaktoriai. Paskutiniais metais trumpai redagavo Jurgis Kalakonis-Kalakauskas. Laikraštį nustota leisti dėl finansinių sunkumų.

1937 m. gruodį K. Bridžius pradėjo redaguoti laikraštį „Suvalkų kraštas“, užpildydamas „Suvalkiečio“ paliktą tuštumą. Leidėjas Bronius Sirutis buvo „Dirvos“ bendrovės savininkas. Šis laikraštis buvo mažesnio formato nei „Suvalkietis“, bet talpesnis ir įdomesnis. Korespondentams pajėgė mokėti honorarus. Laikraštis ėjo iki pat sovietų invazijos 1940 m., B. Sirutis buvo areštuotas.

K. Bridžius nelaukė, kol jį sovietai areštuos ar ištrems, ir pasitraukė į Vokietiją. Ten dirbo informacinėje tarnyboje, kino filmų apžvalgininku ir kt. Baigiantis karui vos nežuvo bombarduojant Berlyną. Pokariu daug lietuvių apsigyveno DP (perkeltųjų asmenų) stovyklose. K. Bridžius pateko į Hanau stovyklą anglų zonoje. Rusų karinė vadovybė ragino pabėgėlius grįžti į „išlaisvintą“ sovietinę Lietuvą, tačiau nė vienas nepasidavė agitacijai. K. Bridžius (1945–1947 m.) stovykloje leido periodinį leidinį „Hanau lietuviai“, taip pat tapo radijo žinių apžvalgininku.

1946 m. gegužę Hanau vyko lietuvių žurnalistų suvažiavimas, atnaujinęs Lietuvos žurnalistų sąjungą, kurią sovietai panaikino 1940 m. Buvo pakviestas ir K. Bridžius, tarp jaunųjų – būsimas avangardinio kino kūrėjas Jonas Mekas, kurio gimimo šimtmetį pažymėjome pernai. 1947–1948 metais pabėgėliai, nesulaukdami Lietuvos išvadavimo, pasklido po įvairias šalis. K. Bridžius su rašytoju J. Kralikausku pateko į Kanados šiaurę – aukso kasyklas. Buvusiems inteligentams teko tapti juodadarbiais šachtininkais – vis geriau, nei Sibire, nors ir sunku, bet laisvas… Vienos avarijos metu K. Bridžius išgelbėjo gyvybę J. Kralikauskui.

…Man teko su juo 1997 m. pasikalbėti Vilniuje, kai sulaukęs Nepriklausomybės grįžo Tėvynėn. Jis pasakojo: „Gerai pažinojau Bridžių. Jis buvo intelektualus žmogus, po darbo aukso kasyklose nemėgo kortuoti, tuščiai leisti laiko, mėgo skaityti. Nemažai bendraudavome, nes ir likimai buvo panašūs: liko Lietuvoje šeimos, jautėmės vieniši. Aš buvau abstinentas, o Kazys savo gėlą kai kada ramindavo taurele.“ Atsisveikindamas rašytojas padovanojo savo knygelę „Urviniai“ apie aukso kasyklos laikotarpį.

Po privalomo metų darbo K. Bridžius nebesiryžo vykti į didesnius Kanados miestus kaip kiti, o užsidarius kasyklai buvo priverstas persikelti jau ligotas, palaužta sveikata į Torontą. Ten, retkarčiais susitikdamas likimo draugus, vienišas baigė gyvenimą 1982 m. gruodžio 2 -ąją. Dar sovietiniais metais man pavyko gauti vizą ir pargabenti tėvo palaikų urną į Šiaulius ir palaidoti Donelaičio kapinėse, kur ilsisi jo jaunystės bendražygis Kazys Tumkevičius. Čia 1984 m. atgulė ir mano mama Bronislava Bridžiuvienė. Tik kapas sujungė juos po daugelio išsiskyrimo metų.

Pagerbiant tėvą 2011 m. jo tėviškėje Šunskuose Varpo gatvės namas Nr. 12 buvo pažymėtas memorialine lentele, ją atidengė tuometis Seimo narys Albinas Mitrulevičius. „Bočių“ ansamblis padainavo keletą dainų, Šunskų mokinukės padeklamavo K. Bridžiaus eilėraščių. Seniūnijoje vyko pokalbis apie K. Bridžiaus teatrinę veiklą, kurią pristatė šviesaus atminimo pedagogas Vytautas Viliūnas. Buvo akcentuotas K. Bridžiaus ir K. Tumkevičiaus vaidmuo rūpinantis teatro įkūrimu Marijampolėje (1940 m. buvo įkurtas Darbo teatras, jo vadovu paskirtas K. Bridžius, o režisieriumi – K. Tumkevičius). Šis teatras iki sovietų invazijos suspėjo pastatyti keletą vykusių spektaklių.

Manfredas BRIDŽIUS, Biržai, 2023-01-10

Naujausia informacija

 • Į Marijampolę atvykstantis I. Kvik: apie kolegų netektis, lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą

  2023-03-24Į Marijampolę atvykstantis I. Kvik: apie kolegų netektis, lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą
  Žinomas Lietuvos dainininkas, romų ansamblio „Sare Roma“ vadovas Ištvanas Kvik daugeliui puikiai atpažįstamas iš publikos pamėgtų romų dainų. Tačiau pastaruoju metu atlikėjas daug dėmesio skiria lietuviškam folklorui. Kitu žvilgsniu pažiūrėjęs į lietuvių liaudies dainas vyras sako, kad ir joms galima suteikti romams būdingos ugnies. Būtent tokios dainos, kaip lietuviams puikiai pažįstamos „Ant kalno karklai“, „Vaikštinėjo povelė“, „Pasvarcyk, antela“ jau kuris laikas skamba „Sare Roma“ pasirodymuose. „Visuomet sakau, kad neturime skirstyti vieni kitų pagal tautybę, todėl manau, kad ir muzikos nereikia skirstyti. Ji mus ne skiria, o vienija“, – sako I. Kvik. Jis sutiko pasidalinti pasakojimu, kaip gimė idėja dainuoti lietuvių ...
 • Miniatiūrose – Marijampolė, kokios jau nebėra

  2023-03-23Miniatiūrose – Marijampolė, kokios jau nebėra
  „Pasivaikščiojimai po senąją Marijampolę“ – taip pavadinta P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje praėjusią savaitę atidaryta menininko Eduardo Končiaus miniatiūrų paroda. Šie naujausi žinomo kūrėjo darbai gimė pandemijos metu, kai dėl įvairių apribojimų buvo galima atsidėti kūrybai ir skirti jai daug laiko. E. Končius savo darbuose įamžino daug senųjų miesto pastatų. Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos E. Končiaus darbai gerai žinomi ne tik marijampoliečiams. Jie puošia nemažai įvairių erdvių, kruopščiai sukurtų miniatiūrų ne vienas yra įsigijęs ir turi savo namuose. Menininko miniatiūrose labai dažnai gali išvysti senuosius Sūduvos sostinės pastatus, kurių dalis dar išlikę, kiti jau gerokai pasikeitę, o trečiųjų apskritai nelikę nė ...
 • Automatizuota sandėlio valdymo sistema – kas tai?

  2023-03-23Automatizuota sandėlio valdymo sistema - kas tai?
  Sprendžiant iš šio numatomo dirbtinio intelekto taikymo padidėjimo, automatizavimas pasiliks. Sandėlio valdymo pasaulyje tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į automatizuotos sandėlio sistemos ir sandėlio automatizavimo naudą. Sandėlių operatoriams ir logistikos įmonėms paskirstymo, gamybos ir tiekimo grandinės procesai greitai keičiasi. Prieš pasinerdami į kai kurias būtinas sandėlio automatizavimo technologijas, pradėkime aptardami, kas yra automatizuota sandėlio sistema ir kodėl jos jums reikia. Kas yra automatizuota sandėlio sistema? Automatizuota programa – tai programinė įranga, padedanti sandėliavimo operacijoms integruoti dirbtinį intelektą ir robotiką į kasdienius procesus. Automatizuotas sandėliavimas naudoja keletą pagrindinių technologijų, kad galėtų judėti. Pavyzdžiui, automatizuota saugojimo ir paėmimo sistema (ASRS) kartu su sandėlio valdymo ...
 • Transporto valdymo sistema (CRM) ką tai reiškia ir kaip ji veikia?

  2023-03-23Transporto valdymo sistema (CRM) ką tai reiškia ir kaip ji veikia?
  Kas yra transporto valdymo sistema? Transporto valdymo sistema yra įrankis, padedantis suprasti pristatymo proceso duomenis ir pagerinti našumą. Sistema gali gauti realiu laiku duomenis apie kiekvieną transporto priemonę ir analizuoti jų veikimą, automatizuoti rankų darbą, supaprastinti užsakymų apdorojimą ir kt. Paprasčiau tariant, tai yra priemonė, skirta paspartinti ir supaprastinti pristatymą, kartu sutaupant organizacijos išlaidas ir darbo jėgas. Pagrindiniai transporto valdymo sistemų privalumai CRM programinė įranga prisideda prie logistikos kaštų mažinimo, transporto procesų optimizavimo, efektyvaus su transportavimu susijusių įvykių stebėjimo. CRM programinė įranga yra visapusiškas sprendimas visoms su transportu susijusioms užduotims, tokioms kaip transportavimo proceso koordinavimas ir organizavimas skirtingomis transporto priemonėmis. Todėl jis ...
 • Kaip užtikrinti mėsos gaminių kokybę?

  2023-03-23Kaip užtikrinti mėsos gaminių kokybę?
  Maisto, įskaitant mėsos gaminius, vartojimas turi užtikrinti aukšto žmogaus sveikatos lygio pasiekimą. Todėl mėsos gaminiams tenka didelė atsakomybė, kuri slypi griežtame higienos taisyklių laikymasis viso gamybos ciklo metu ir geros gamybos praktikos principų. Norint įgyvendinti šiuos principus, būtina technologinę veiklą grįsti kokybės vadybos sistemomis. Tik tuomet susidaro realios sąlygos sumažinti ar net visiškai pašalinti mėsos gaminių per didelio užteršimo sveikatai kenksmingomis medžiagomis ir nepageidaujamų mikroorganizmų bei vartotojų sveikatai nepalankių procesų vystymosi riziką. Ar rūkyti mėsos gaminiai yra sveiki vartoti? Mėsos rūkymas yra viena pagrindinių mėsos perdirbimo technologinių procedūrų. Tai turi įtakos tiek gatavo produkto skoniui, kvapui, spalvai ir išeigai, tiek patvarumui. Dabartinės ...
 • Energiją taupančių prožektorių svarba naktinei veiklai

  2023-03-23Energiją taupančių prožektorių svarba naktinei veiklai
  LED iš esmės reiškia šviesos diodą, kuris skiriasi nuo bet kurios standartinės lemputės, nes jam reikia labai mažai energijos. Kodėl LED žibintuvėliai turi didžiulę paklausą tarp keliautojų ir kitų naktine veikla užsiimančių asmenų? Toliau šiame straipsnyje pasidalysime kai kuriais LED prožektorių privalumais. Pagrindiniai energiją taupančių prožektorių privalumai Energijos vartojimo efektyvumas Vienas iš svarbiausių LED prožektorių privalumų – energijos vartojimo efektyvumas. LED lempoms pagaminti reikia gerokai mažiau energijos, kad būtų išgaunamas toks pat šviesos kiekis kaip ir tradicinėms apšvietimo priemonėms. LED žibintuvėliai, kuriuos galima rasti https://www.vssistemos.lt/laisvalaikis/prozektoriai, geriausiai pasitarnauja ekstremalių situacijų ar nelaimių atvejais, todėl tai yra geriausias pasirinkimas stovyklaujant ir keliaujant pėsčiomis. ...
 • Kaip išryškinti figūros apvalumus?

  2023-03-23Kaip išryškinti figūros apvalumus?
  Kaip padidinti biustą, jei norite labiau pabrėžti jo formą? Pirmas žingsnis visada turėtų būti tinkamo apatinio trikotažo pasirinkimas. Būtent tam ir buvo sugalvota push-up liemenėlė: ji sukurta tam, kad mažą krūtinę turinčių moterų siluetas atrodytų taip, kaip jos nori. Push up dydį galite pasirinkti pačios, tačiau atminkite, kad pernelyg didelis efekto suteikimas galiausiai nepasiekia tikslo. Daug geriau mažesnei krūtinei naudoti push up efektą tada, kai jūsų stiliui jo labiausiai reikia. Kas yra push-up liemenėlė? Pirmas dalykas, kurį reikia išsiaiškinti: kas yra push-up liemenėlė? Terminai push-up, paminkštinti kaušeliai ir paminkštintos liemenėlės dabar vartojami pakaitomis. Sunku visame tame susigaudyti, ypač jei norite padidinti krūtinę. Yra ...
 • Gabrielė Vitosytė: „Geriau pabandyti, nei galvoti, o kas būtų buvę“

  2023-03-22Gabrielė Vitosytė: „Geriau pabandyti, nei galvoti, o kas būtų buvę“
  Šiais 2023 metais Marijampolės miestui tapus Lietuvos jaunimo sostine, dalinsimės jaunų žmonių istorijomis, kuriose jie pasakos apie savo pomėgius, pasiekimus ir motyvaciją veikti. Pirmoji pašnekovė – Gabrielė Vitosytė, vienuoliktos klasės mokinė ir kultūrizmo (bikinio fitneso) sportininkė, anksčiau save išbandžiusi modelio srityje ir krepšinio sporte. Kviečiame susipažinti su Gabrielės mintimis ir jos veikla: kokią įtaką jos savijautai padarė pasirinkta sporto rūšis, su kokiais sunkumais susidūrė pradėjusi savo kelionę į fitnesą. – Gabriele, esi bikinio fitneso sportininkė. Kada supratai, kad tai tavo kelias ir kad nori toliau jame tobulėti, siekti rezultatų? – Buvo tikrai labai paprasta, iš tikrųjų net nesitikėjau, kad nueisiu tokiu keliu, nes ...
 • APVA užsakyta ekspertizė patvirtino, kad atnaujinant gyvenamąjį pastatą privaloma pasirūpinti šviežio oro cirkuliacija

  2023-03-22APVA užsakyta ekspertizė patvirtino, kad atnaujinant gyvenamąjį pastatą privaloma pasirūpinti šviežio oro cirkuliacija
  Atliktas 15 Lietuvos modernizuotų daugiabučių energetinis auditas, kurį užsakė Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) atskleidė, kad modernizuotuose pastatuose itin svarbu užtikrinti tinkamą pastato vėdinimą. „Kasmet atliekame tokius auditus siekdami išsiaiškinti, ar visos taikomos priemonės yra efektyvios bei kokybiškos – mums svarbu ne tik rūpintis namų atnaujinimu bet ir įsitikinti, ar viskas juose po atliktų darbų yra gerai. Šįmet pagal nustatytus kriterijus pasirinkome 15 daugiabučių iš skirtingų šalies miestų, tai buvo pastatai iš Alytaus, Biržų, Panevėžio, Prienų, Ukmergės ir Šilalės. Jų statybos metai buvo nuo 1960 iki 1992 m., butų skaičius svyravo tarp 24–100. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo Po renovacijos šie ...
 • Pasaulinės Dauno sindromo dienos proga – paroda ir kino seansas

  2023-03-20Pasaulinės Dauno sindromo dienos proga – paroda ir kino seansas
  Nuo kovo 13 dienos kino teatre „Spindulys“ veikia paroda „Visi skirtingi – visi lygūs“, parengta asociacijos „Suvalkijos saulytės“. Ši paroda skirta kasmet kovo 21-ąją minimai Dauno sindromo dienai. Paroda veiks iki kovo 31-osios. Dauno sindromą turintis kūdikis gali gimti bet kurioje šeimoje, nepriklausomai nuo geografinio regiono, rasės ar ekonominės padėties, bet mokslininkai yra nustatę, kad tikimybė susilaukti kūdikio su Dauno sindromu didėja proporcingai didėjant moters amžiui. Paroda kviečia priimti šiuos žmones tokius, kokie jie yra. Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka Pasaulinė statistika byloja, kad iš maždaug 700–800 gimusių kūdikių vienas turi Dauno sindromą. Skaičiai rodo, kad visame pasaulyje, kiekvienoje valstybėje žmonių su Dauno sindromu skaičius ...
 • Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?

  2023-03-18Tiksliųjų mokslų studijoms – aukso amžius: kaip pasiruošti IT karjerai dar mokykloje?
  Informacinių technologijų (IT) ir skaitmeninių inovacijų sričių specialistų poreikis šiandienos darbo rinkoje vis dar išgyvena augimą. Todėl pastaraisiais metais šalies universitetuose bei kolegijose didėja tiksliųjų mokslų populiarumas. Tačiau specialistai pažymi – norint tinkamai pasiruošti daugelio geidžiamai karjerai IT srityje, žinių ir praktikos įgyti verta dar mokyklos suole. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos duomenimis, su informacinėmis ir ryšio technologijomis susijusių studijų pasirinkimas 2021 m. siekė 6,8 proc., pernai – 8,2 proc. Panašų augimą stebi ir šalies kolegijos. Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus dr. Valdo Jaskūno teigimu, pastaruosius trejetą metų moksleivių, besirenkančių tiksliuosius (t.y. fizinius, gyvybės, informatikos, inžinerijos, matematikos) mokslus universitete daugėja. 2020 m. jų buvo ...
 • Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme

  2023-03-16Paskaita apie lietuvininkus – šišioniškių tarme
  Marijampolės kultūros centro Mažojoje salėje gražiu renginiu paminėtos Lietuvių kalbos dienos ir surengta paskaita „Lietuvininkų gyvenimo būdas ir tarmė“. Ji buvo skirta ir šiemet minimiems Klaipėdos krašto metams, nes sausį sukako 100 metų nuo to laiko, kai Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos. Lietuvių kalbos dienos pirmą kartą buvo surengtos 2016 metais. Joms pasirinktas ypatingas laikotarpis tarp dviejų Lietuvai svarbių datų – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios. Per tą laiką kasmet visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojama daugybė renginių, kurie prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telkia užsienio lietuvių bendruomenes, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didina ...
 • 2023-ieji – Šventojo Juozapato metai

  2023-03-152023-ieji – Šventojo Juozapato metai
  Lietuvos Respublikos Seimas 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties. Kuo svarbus Rytų (graikų) apeigų katalikų Šventasis Juozapatas Lietuvai, kodėl mes jį gretiname su vieninteliu Lietuvos šventuoju karalaičiu Kazimieru? Juozapatas (Ivanas Gavrilovičius Kuncevičius) (1580–1623 11 12) – vienintelis ukrainietis, Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba unitas), popiežiaus Urbono VIII 1643 m. paskelbtas palaimintuoju, o popiežiaus Pijaus IX – 1867 m. – šventuoju; vienas iš Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino (1617 m.) įkūrėjų, šventumui brendęs Ukrainoje, Lietuvoje (čia gyveno 1596–1617 m.) ir Baltarusijoje. 1963 m. jo palaikai perlaidoti Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Šventasis Juozapatas ir ...
 • Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau

  2023-03-15Atnaujinus daugiabutį iki A klasės, šilumos sutaupoma net 8 kartus daugiau
  Įvertinus aplinkos ministerijos užsakytą analizę aiškėja, kad modernizuoti daugiabutį iki A energinio naudingumo klasės nėra taip brangu, kaip gali pasirodyti iš pradžių. Bendros projekto išlaidos padidėja, bet nežymiai, o dėl renovacijos šilumos butuose prarandama net 8 kartus mažiau. Daugiabučių renovacija Lietuvoje. Nuotrauka iš APVA archyvo „Tyrimas buvo atliktas siekiant išsklaidyti mitą, kad pasiekti aukštesnę energinio efektyvumo klasę – itin brangu, norėjome nešališkų ekspertų vertinimo ir įrodymų, jog A klasę pasiekti įmanoma ir jog tai finansiškai apsimoka. Jeigu imtume C klasės energinio efektyvumo pastatą kaip bazinį, gyventojams siekti B klasės yra 3 proc. brangiau, o A klasės – 23 proc. brangiau. Kalbant skaičiais, ...
 • Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą

  2023-03-13Pasauliui – žinia apie Buktos girią ir jaunųjų miško bičiulių veiklą
  Visai neseniai socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė žinutė apie Žuvinto biosferos rezervato miškus. Šią žinutę paskelbė Jungtinių Tautų (JT) Biologinės įvairovės konvencijos sekretoriatas ir tai pirmas atvejis, kai Lietuvai ir Žuvinto biosferos rezervate esančiai vertingais augalais garsėjančiai Buktos giriai netoli Marijampolės skirtas toks dėmesys. A. Pivoriūnas sako, kad žinia apie Buktos mišką ir moksleivių veiklą paplito po pasaulį. FSC GD/Mariaus Čepulio nuotrauka Šiek tiek daugiau nei minutę trunkančiame vaizdo įraše „Twitter“ informuojama apie tai, kad šioje girioje rasti 45 I pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių kapai, ir rodoma, kaip juos tvarko Liud-vinavo Kazio Borutos gimnazijos moksleiviai, jaunųjų miško bičiulių būrelio „Giliukai“ ...

 

Galite užsiprenumeruoti „Suvalkietį“ neišeidami iš namų.

Taip pat galite užsakyti skelbimą, sveikinimą ar užuojautą.